Ogłoszenie wyników postępowania nr 16/2023-DUBs

Przedmiot zamówienia: Usługa badawcza polegająca na ocenie bezpieczeństwa farmakologicznego in vitro oraz wyznaczaniu parametrów ADME (absorpcja, dystrybucja, metabolizm i wydalanie) dla związków małocząsteczkowych przez okres 7 miesięcy od daty obowiązywania umowy.

Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawiła firma:

Część 1: Eurofins Panlabs Inc., 6 Research Park Drive – St Charles, MO, 63304, USA, całkowita wartość netto zamówienia: 44 089,55 EUR (197 979,72 PLN)
Część 2: Selvita S.A., Bobrzyńskiego 14, 30-348 Kraków, całkowita wartość netto zamówienia: 32 620,00 EUR (146 476,85 PLN)
Część 3: Eurofins Panlabs Inc., 6 Research Park Drive – St Charles, MO, 63304, USA, całkowita wartość netto zamówienia: 99 228,20 EUR (445 574,31 PLN)

Wyłoniony Wykonawca uzyskał najwyższą sumaryczną liczbę punktów w ramach ocenianych kryteriów. Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej oferty powyższemu oferentowi.