Ogłoszenie wyników postępowania nr 13/2022 – DUBs

Przedmiot zamówienia: Usługi badawcze z zakresu chemii analitycznej realizowane od dnia podpisania umowy do 31.12.2022 z możliwością przedłużenia do 31.12.2023.

Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawiła firma:

Pakiet 1 Część 1:

Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa

Całkowita wartość netto zamówienia: 15 100,00 zł

Pakiet 1 Część 2:

Uniwersytet Warszawski
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa

Całkowita wartość netto zamówienia: 138 350,00 zł

Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej oferty powyższym oferentom.