Ogłoszenie wyników postępowania nr 11/2022 – YKL-40

Przedmiot zamówienia: Analiza interakcji białek YKL40/BRP39 z ligandami cukrowymi jako element badań nad charakterystyką związków zapasowych.

Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawiła firma:

Część 1:

BIOSENS LABS sp. z o.o.
Aleje Jerozolimskie 92
00-807 Warszawa

Całkowita wartość netto zamówienia: 32 536,00 PLN

Część 2:

BIOSENS LABS sp. z o.o.
Aleje Jerozolimskie 92
00-807 Warszawa

Całkowita wartość netto zamówienia: 56 491,00 PLN

Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej oferty powyższemu oferentowi.