Ogłoszenie wyników postępowania nr 1/2022 – DUBs

Przedmiot zamówienia: Sukcesywna dostawa zestawów do ilościowego oznaczania biomarkerów cytokin i chemokin w próbkach mysiej surowicy, osocza i hodowli komórkowych za pomocą testów multipleksowych z zastosowaniem złóż magnetycznych przy użyciu technologii Luminex xMAP, dostawa 3 (bądź mniej) x w tygodniu przez okres 9 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawiła firma:

Merck Life Science Sp. z o.o.,
ul. Szelągowska 30,
61-626 Poznań

Całkowita wartość netto zamówienia: 257 709,60 PLN

Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej oferty powyższemu oferentowi.