Ogłoszenie wyników postępowania 45/2017 – IBD/IPF/STRATEGMED/YKL-40/ARG

Przedmiot zamówienia Sukcesywne zaopatrzenie w zwierzęta laboratoryjne na potrzeby prowadzonych badań in vivo w ramach prowadzonych projektów naukowych

Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawiła firma:

AnimaLab, ul Dąbrowskiego 343,

60-419 Poznań, Polska

Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji wybranej firmie na warunkach złożonej oferty