Ogłoszenie wyników postępowania 36/2021-ARG/DUBs

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne zaopatrzenie laboratorium chemicznego w Łodzi oraz chemicznego i biologicznego w Warszawie w materiały BHP dostawa 3 (bądź mniej) x w tygodniu przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepsze oferty spełniające wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawiły:

Pakiet 1, Część 1 – Axkom sp. z o.o., całkowita wartość zamówienia netto: 9 531,54 zł
Pakiet 1, Część 2 – Tukan S.C.Paweł Tuczkowski, Artur Klemann,całkowita wartość zamówienia netto:13 695,20 zł
Pakiet 1, Część 3 – VWR International sp. z o.o., całkowita wartość zamówienia netto:3 770,00 zł
Pakiet 2, Część 1 – Tukan S.C.Paweł Tuczkowski, Artur Klemann,całkowita wartość zamówienia netto:19 809,80 zł
Pakiet 2, Część 2 – część nierozstrzygnięta, w wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta
Pakiet 2, Część 3 – Alfachem sp. z o.o.,całkowita wartość zamówienia netto: 1400,00 zł
Pakiet 2, Część 4 – Alfachem sp. z o.o.,całkowita wartość zamówienia netto: 2100,00 zł

Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonych ofert powyższym oferentom.