Molecure rozpoczyna ofertę publiczną akcji serii H w celu finansowania intensywnych prac nad dalszą budową zrównoważonego pipeline przełomowych terapii

  • Zgodnie z założeniami strategii na lata 2023-2025 Molecure zamierza finansować rozwój dzięki wykorzystaniu zdywersyfikowanych źródeł obejmujących: posiadane własne środki, przyznane
    i przyszłe granty lub dotacje, płatności wynikające z umów partneringowych oraz środki pochodzące z rynku kapitałowego
  • 6 lipca 2023 r. Spółka rozpoczyna proces budowy księgi popytu w ramach oferty maksymalnie 2.776.000 akcji serii H, który według planu potrwa do 11 lipca 2023 r.
  • Akcje zostaną zaoferowane przez Spółkę w trybie subskrypcji prywatnej na zasadach przewidzianych w uchwale ZWZ z dnia 31 maja 2023, Statucie Spółki oraz w Zasadach Subskrypcji
  • Środki pozyskane w drodze oferty posłużą współfinansowaniu realizacji planów strategicznych Spółki na lata 2023-2025, obejmujących w szczególności istotny postęp w rozwoju klinicznym dwóch flagowych programów, czyli OATD-01 (pierwszego w swojej klasie inhibitora chitotriozydazy 1, CHIT1) i OATD-02 (pierwszego w swojej klasie podwójnego inhibitora arginazy), a także intensyfikację prac nad portfolio wczesnych programów, w tym przełomową technologią leków małocząsteczkowych modulujących translację mRNA oraz lekami celującymi w niezbadane dotąd cele białkowe, wspieraną zaawansowanymi metodami uczenia maszynowego i generatywnej sztucznej inteligencji (GenAI)
  • Posiadając – jako jedyna biotechnologiczna spółka w Polsce – dwa związki first-in-class na etapie badań klinicznych, Molecure konsekwentnie buduje wartość tych programów, zmierzając do zawarcia w latach 2023-2025 co najmniej jednej umowy partneringowej o wysokiej wartości, co może przełożyć się na wymierne korzyści dla Akcjonariuszy

 

Warszawa, 5 lipca 2023 r. – Spółka Molecure S.A. (“Molecure”, GPW ticker: MOC), firma biotechnologiczna odkrywająca i rozwijająca leki do etapu klinicznego, która wykorzystuje unikalne na świecie kompetencje w zakresie chemii medycznej i biologii do poszukiwania oraz opracowywania pierwszych w swojej klasie leków małocząsteczkowych, bezpośrednio modulujących aktywność białek oraz funkcję mRNA w terapii wielu nieuleczalnych chorób, rozpoczyna proces budowy księgi popytu w ramach oferty nie więcej niż 2.776.000 akcji serii H, dokonywanej w oparciu o uchwalony kapitał docelowy.

Misją Molecure jest rozwój skutecznych terapii, które trafią do pacjentów cierpiących z powodu wielu nieuleczalnych chorób. Realizujemy tę misję, konsekwentnie rozwijając projekty badawcze o potencjale przełomowych terapii w wielu niezaspokojonych obecnie potrzebach klinicznych. Jesteśmy przekonani, że wraz z postępami badań, skutecznie budujemy też wartość dla Akcjonariuszy. W okresie realizacji strategii w latach 2023-2025 planujemy intensyfikację postępów w zaawansowaniu naszych programów badawczych, szczególnie koncentrując się na 2 programach klinicznych, mających największy udział w budowaniu wartości naszego pipeline. Najbliższe 2 lata będą obfitowały w zdarzenia stanowiące istotne jej katalizatory. W bieżącym kwartale, na podstawie konstruktywnej interakcji z amerykańską Agencją ds. Żywności i Leków (FDA) w formie pre-IND meeting oraz obszernej dokumentacji złożonej w ramach aplikacji IND, oczekujemy na dopuszczenie do rozpoczęcia międzynarodowego badania klinicznego II fazy u pacjentów z sarkoidozą płuc w USA. Będzie to badanie typu „proof-of-concept in human” i jednocześnie pierwsze na świecie podanie pacjentom OATD-01, inhibitora chitotriozydazy 1 (CHIT1), który poprzez modulację funkcji makrofagów, może  leczyć szereg chorób zapalnych i włóknieniowych, co potwierdziliśmy wcześniej w szerokim spektrum badań przedklinicznych. Badanie to jest kluczowe dla walidacji platformy chitynazowej, a podanie leku pierwszemu pacjentowi planujemy na 4. kwartał tego roku. Ukończenie tego wieloośrodkowego badania realizowanego w USA i w UE, wraz z raportem końcowym, przewidujemy na połowę 2025 r. W okresie realizacji strategii planujemy także ukończenie fazy I badania naszej drugiej cząsteczki klinicznej – OATD-02, jedynego na świecie podwójnego inhibitora arginazy, z potencjałem do zastosowania w terapiach onkologicznych. Podanie cząsteczki OATD-02 pierwszemu pacjentowi nastąpiło w marcu bieżącego roku w klinice, a badanie prowadzone jest łącznie w trzech ośrodkach w Polsce. Wśród wczesnych programów największą potencjalną wartość przypisujemy do przełomowej platformy odkrywania małych cząsteczek celujących w mRNA, przyszłościowej technologii, kluczowej w leczeniu wielu chorób, gdzie struktura białka uniemożliwia jego bezpośrednią modyfikację małymi cząsteczkami. Przyspieszenie rozwoju tej platformy, w tym osiągnięcie etapu in vitro PoC oraz wytypowanie cząsteczek wiodących, wraz z równoległym zaawansowaniem naszych programów celujących w białka, jak USP7, USP21 i terapie przeciw-włóknieniowe na licencji z Uniwersytetu Michigan, uzupełniają nasz zrównoważony pipeline w kolejnych latach. W obu obszarach odkrywania leków dążymy do zwiększenia efektywności procesu ich rozwoju dzięki inwestycjom w zaawansowane technologie uczenia maszynowego i generatywnej sztucznej inteligencji. Wydatki inwestycyjne związane z realizacją strategii od połowy 2023 roku do końca 2025 roku szacujemy na ok. 250 mln zł” – mówi Marcin Szumowski, Prezes Zarządu i akcjonariusz Molecure S.A.

„Wierzymy, że te istotne postępy w rozwoju pipeline i wysoka jakość naszej nauki doprowadzą wkrótce do atrakcyjnych finansowo umów partneringowych, przekładając się na długofalową stabilność finansową spółki oraz istotny wzrost jej wartości jeszcze przed 2025 r. Nadrzędnym celem biznesowym naszej strategii jest komercjalizacja wytworzonej wartości intelektualnej. W planach zakładamy zawarcie umowy partneringowej dla co najmniej jednego naszego aktywa klinicznego, a także nawiązanie współprac komercyjnych dla programów będących aktualnie na wcześniejszym etapie rozwoju. Emisja akcji serii H wraz z innymi źródłami finansowania przyczynią się do wsparcia skutecznej i zgodnej z założonym harmonogramem realizacji postępów w rozwoju programów, a także dodatkowo umocnią naszą pozycję negocjacyjną w rozmowach z partnerami. Chciałbym podkreślić, że sięgamy po kapitał od inwestorów po raz pierwszy od IPO w kwietniu 2018 r., osiągając od tego czasu znaczne postępy w rozwoju naszych kluczowych programów. Rozszerzając nasze portfolio o przełomowe wczesne projekty, dywersyfikujemy nasz portfel, jednocześnie wzmacniając kompetencyjnie naszą organizację dzięki pozyskaniu do zespołu wybitnych specjalistów o międzynarodowym doświadczeniu. Wierzymy, że inwestorzy docenią nasze dotychczasowe postępy oraz strategię dalszego wzrostu – dodaje Marcin Szumowski.

Więcej informacji dotyczących aktualizacji strategii rozwoju Molecure na lata 2023-2025 znajduje się
w oficjalnych dokumentach Spółki pod poniższymi linkami:

Oferta akcji serii H prowadzona będzie na warunkach określonych w uchwale nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 maja 2023 r., Statucie Spółki oraz w uchwałach Zarządu z dnia 5 lipca 2023 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w granicach kapitału docelowego w drodze emisji nowych akcji w ramach subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie przyjęcia Zasad Subskrypcji i ustalenia Dnia Pierwszeństwa.

Budowa księgi popytu na akcje serii H potrwa od 6 lipca 2023 r. do 11 lipca 2023 r., a ustalenie ceny emisyjnej nastąpi nie później niż 12 lipca 2023 r.

Zgodnie z Uchwałą Emisyjną Oferta zostanie skierowana wyłącznie do inwestorów, którzy otrzymają od Trigon DM pośredniczącego w Ofercie zaproszenie do udziału w Ofercie – w szczególności zaproszenie do wzięcia udziału w Procesie Budowania Księgi Popytu oraz spełniają następujące warunki: [i] są inwestorami kwalifikowanymi w rozumieniu art. 1 ust. 4 lit. a Rozporządzenia Prospektowego; lub [ii] obejmują papiery wartościowe o łącznej wartości co najmniej 100.000 EUR na inwestora, o których mowa w art. 1 ust. 4 lit. d Rozporządzenia Prospektowego; lub [iii] zostali wskazani przez Zarząd Emitenta do zaproszenia ich do uczestniczenia w Procesie Budowania Księgi Popytu z grona innych inwestorów niż wskazani w ppkt. [i] oraz [ii], w liczbie mniejszej niż limit wynikający z art. 1 ust. 4 lit.  b] Rozporządzenia Prospektowego; w tym inwestorów, którzy: [a] byli akcjonariuszami Spółki według stanu na Dzień Pierwszeństwa; oraz [b] potwierdzą fakt bycia akcjonariuszem Spółki na Dzień Pierwszeństwa tj. 15 maja 2023 r. poprzez przedstawienie Trigon DM zaświadczenia lub zaświadczeń potwierdzających posiadanie akcji i ich liczbę do dnia 10 lipca 2023 r., g. 17:00.

Dodatkowo, 5 lipca 2023 roku zawarta została umowa o ograniczeniu zbywania akcji Spółki [„Lock-up Letter”] pomiędzy Prezesem Zarządu oraz Trigon DM. Zgodnie z postanowieniami Lock-up Letter, Prezes Zarządu Molecure zobowiązał się do niezbywania posiadanych przez niego akcji Spółki przez okres 365 dni od dnia pierwszego notowania Akcji Oferowanych na rynku regulowanym GPW, z wyłączeniem transakcji o charakterze strategicznym i ewentualnych wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji Spółki, jak również akcji nabytych po podpisaniu Lock-up Letter oraz przeznaczonych na potrzeby programu motywacyjnego. Lock-Up opisany w Lock-Up Letter przestanie obowiązywać przed ustalonym czasem
w przypadku osiągnięcia przez akcje Spółki ceny 50 zł na rynku regulowanym.

ZASTRZEŻENIE PRAWNE

Niniejszy materiał służy wyłącznie celom informacyjnym. Spółka publikuje go wyłącznie w celu przekazania istotnych informacji dotyczących warunków oferty Akcji Serii H. Niniejszy materiał nie służy w żaden sposób, bezpośrednio ani pośrednio, promowaniu oferty, zapisów lub zakupu Akcji Serii H, nie stanowi reklamy, ani materiału promocyjnego przygotowanego lub publikowanego przez Spółkę dla potrzeb promocji Akcji Serii H, ich subskrypcji, zakupu lub oferty, ani w celu zachęcenia inwestorów, bezpośrednio czy pośrednio, do nabycia lub objęcia Akcji Serii H. Spółka nie publikowała dotąd i nie zamierza publikować po dniu ogłoszenia niniejszego raportu bieżącego żadnych materiałów służących promocji Akcji Serii H, ich subskrypcji lub zakupu.

Niniejszy materiał nie identyfikuje ani nie sugeruje, a także nie ma na celu identyfikowania ani sugerowania ryzyk [bezpośrednich lub pośrednich], jakie mogą być związane z inwestycją w Akcji Serii H. Wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące składania zapisów lub nabywania Akcji Serii H w ramach oferty, subskrypcji lub sprzedaży takich akcji muszą być podejmowane wyłącznie na podstawie publicznie dostępnych informacji.

Niniejszy materiał nie stanowi zaproszenia do gwarantowania, składania zapisów ani innego nabycia lub zbycia jakichkolwiek papierów wartościowych w jakiejkolwiek jurysdykcji. Niniejszy materiał nie stanowi rekomendacji dotyczącej decyzji inwestora odnośnie do oferty, subskrypcji lub zakupu Akcji Serii H. Każdy inwestor lub potencjalny inwestor powinien przeprowadzić swoje własne badanie, analizę i ocenę działalności i danych opisanych w niniejszym materiale oraz publicznie dostępnych informacji. Cena i wartość papierów wartościowych może zarówno wzrastać, jak i spadać. Wyniki z przeszłości nie stanowią wskazówki co do wyników w przyszłości.

 

Dodatkowych informacja udzielają:

Kontakt dla mediów i inwestorów indywidualnych:

Michał Wierzchowski, cc group

tel. +48 531 613 067

e-mail: michal.wierzchowski@ccgroup.pl

Kontakt dla inwestorów instytucjonalnych i analityków sell-side:

Katarzyna Mucha, cc group

tel. +48 697 613 712

e-mail: katarzyna.mucha@ccgroup.pl

 

O firmie Molecure S.A.

Molecure S.A. to firma biotechnologiczna odkrywająca i rozwijająca leki do etapu klinicznego, która wykorzystuje własne unikalne kompetencje w zakresie chemii medycznej oraz biologii do poszukiwania
i opracowywania pierwszych w swojej klasie leków małocząsteczkowych, które poprzez bezpośrednią modulację niezbadanych dotąd celów białkowych i RNA mogą stanowić terapię wielu nieuleczalnych chorób.

Molecure wygenerowało zróżnicowane portfolio siedmiu odrębnych programów przy wsparciu wiodących akademickich instytucji naukowych na całym świecie, w tym Yale University, Rutgers University, the Flemish Institute for Biotechnology (VIB) in Ghent, the University of Michigan oraz Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie (MIBMiK).

Najbardziej zaawansowanym kandydatem na lek opracowanym przez Molecure jest OATD-01, pierwszy
w klasie inhibitor CHIT1 do zastosowania w leczeniu chorób śródmiąższowych płuc, takich jak sarkoidoza
i idiopatyczne włóknienie płuc, który jest gotowy do wejścia do II fazy badań klinicznych. Rozpoczęcie badania 2 fazy u pacjentów z sarkoidozą spodziewane jest na początku 4Q 2023 r.

Drugim kandydatem na lek jest OATD-02, doustny, selektywny, pierwszy w klasie, podwójny inhibitor arginazy (ARG1 i ARG2) do zastosowania w leczeniu nowotworów, którego I faza badania klinicznego rozpoczęła się
z pierwszym podaniem pacjentowi w 1Q 2023 r.

Siedziba i laboratoria Molecure znajdują się w Warszawie oraz w Łodzi. Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (ticker: MOC).

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronach: https://molecure.com/pl/

LinkedIn: Molecure | Twitter: @molecure_sa | YouTube: Molecure SA