Inwestorzy zgłosili popyt na wszystkie oferowane akcje serii H spółki Molecure, wartość transakcji około 50 mln PLN

  • Zakończył się proces budowy księgi popytu, w którym Spółka otrzymała od uprawnionych inwestorów deklaracje objęcia wszystkich oferowanych, tj. 2.776.000 akcji serii H
  • Cena emisyjna jednej akcji serii H została ustalona na 18 PLN
  • Wartość oferty może wynieść około 50 mln PLN brutto

Warszawa, 11 lipca 2023 r. – Spółka Molecure S.A. (“Molecure”, GPW ticker: MOC), firma biotechnologiczna odkrywająca i rozwijająca leki do etapu klinicznego, która wykorzystuje unikalne na świecie kompetencje w zakresie chemii medycznej i biologii do poszukiwania oraz opracowywania pierwszych w swojej klasie leków małocząsteczkowych, bezpośrednio modulujących aktywność białek oraz funkcję mRNA w terapii wielu nieuleczalnych chorób, zakończyła proces budowy księgi popytu w ramach oferty nie więcej niż 2.776.000 akcji serii H, przeprowadzonej w oparciu o uchwalony kapitał docelowy oraz ustaliła cenę emisyjną jednej akcji serii H na 18 PLN.

„Jesteśmy bardzo zadowoleni z efektów procesu book buildingu, w którym deklaracje nabycia wszystkich oferowanych akcji serii H zgłosili zarówno obecni akcjonariusze, w tym nasz największy Akcjonariusz, jak i nowi inwestorzy instytucjonalni. Bardzo nas cieszy, że oferta spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem ze strony inwestorów, którzy zgłosili popyt kilkukrotnie wyższy od liczby oferowanych akcji. W obecnych warunkach rynkowych uważamy, że emisja jest dużym sukcesem i wartość brutto oferty wyniesie około 50 mln PLN. Środki pozyskane z emisji akcji, wraz z gotówką na koncie Spółki oraz innymi dostępnymi źródłami finansowania dadzą nam między innymi większy komfort w prowadzeniu negocjacji umów licencyjnych z partnerami branżowymi oraz osiągania dalszych postępów w programach badawczych. Naszym celem jest zawarcie atrakcyjnych finansowo umów partneringowych jeszcze przed 2025 rokiem, które przełożą się na długofalową stabilność finansową Spółki oraz istotny wzrost jej wartości dla Akcjonariuszy” – mówi Marcin Szumowski, Prezes Zarządu i akcjonariusz Molecure S.A.

Środki pozyskane z emisji akcji serii H zostaną przeznaczone na współfinansowanie realizacji planów strategicznych Molecure na lata 2023-2025, obejmujących w szczególności istotny postęp w rozwoju klinicznym dwóch flagowych programów, czyli OATD-01 (pierwszego w swojej klasie inhibitora chitotriozydazy 1, CHIT1) i OATD-02 (pierwszego w swojej klasie podwójnego inhibitora arginazy), a także intensyfikację prac nad portfolio wczesnych programów, w tym przełomową technologią leków małocząsteczkowych modulujących translację mRNA oraz lekami celującymi w niezbadane dotąd cele białkowe, wspieraną zaawansowanymi metodami uczenia maszynowego i generatywnej sztucznej inteligencji (GenAI). Molecure szacuje wydatki inwestycyjne związane z realizacją strategii od połowy 2023 roku do końca 2025 roku na ok. 250 mln PLN.

ZASTRZEŻENIE PRAWNE

Niniejszy materiał służy wyłącznie celom informacyjnym. Spółka publikuje go wyłącznie w celu przekazania istotnych informacji dotyczących warunków oferty Akcji Serii H. Niniejszy materiał nie służy w żaden sposób, bezpośrednio ani pośrednio, promowaniu oferty, zapisów lub zakupu Akcji Serii H, nie stanowi reklamy, ani materiału promocyjnego przygotowanego lub publikowanego przez Spółkę dla potrzeb promocji Akcji Serii H, ich subskrypcji, zakupu lub oferty, ani w celu zachęcenia inwestorów, bezpośrednio czy pośrednio, do nabycia lub objęcia Akcji Serii H. Spółka nie publikowała dotąd i nie zamierza publikować po dniu ogłoszenia niniejszego raportu bieżącego żadnych materiałów służących promocji Akcji Serii H, ich subskrypcji lub zakupu.

Niniejszy materiał nie identyfikuje ani nie sugeruje, a także nie ma na celu identyfikowania ani sugerowania ryzyk [bezpośrednich lub pośrednich], jakie mogą być związane z inwestycją w Akcji Serii H. Wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące składania zapisów lub nabywania Akcji Serii H w ramach oferty, subskrypcji lub sprzedaży takich akcji muszą być podejmowane wyłącznie na podstawie publicznie dostępnych informacji.

Niniejszy materiał nie stanowi zaproszenia do gwarantowania, składania zapisów ani innego nabycia lub zbycia jakichkolwiek papierów wartościowych w jakiejkolwiek jurysdykcji. Niniejszy materiał nie stanowi rekomendacji dotyczącej decyzji inwestora odnośnie do oferty, subskrypcji lub zakupu Akcji Serii H. Każdy inwestor lub potencjalny inwestor powinien przeprowadzić swoje własne badanie, analizę i ocenę działalności i danych opisanych w niniejszym materiale oraz publicznie dostępnych informacji. Cena i wartość papierów wartościowych może zarówno wzrastać, jak i spadać. Wyniki z przeszłości nie stanowią wskazówki co do wyników w przyszłości.

 

Dodatkowych informacja udzielają:

Kontakt dla mediów i inwestorów indywidualnych:

Michał Wierzchowski, cc group

tel. +48 531 613 067

e-mail: michal.wierzchowski@ccgroup.pl

Kontakt dla inwestorów instytucjonalnych i analityków sell-side:

Katarzyna Mucha, cc group

tel. +48 697 613 712

e-mail: katarzyna.mucha@ccgroup.pl

 

O firmie Molecure S.A.

Molecure S.A. to firma biotechnologiczna odkrywająca i rozwijająca leki do etapu klinicznego, która wykorzystuje własne unikalne kompetencje w zakresie chemii medycznej oraz biologii do poszukiwania i opracowywania pierwszych w swojej klasie leków małocząsteczkowych, które poprzez bezpośrednią modulację niezbadanych dotąd celów białkowych i RNA mogą stanowić terapię wielu nieuleczalnych chorób.

Molecure wygenerowało zróżnicowane portfolio siedmiu odrębnych programów przy wsparciu wiodących akademickich instytucji naukowych na całym świecie, w tym Yale University, Rutgers University, the Flemish Institute for Biotechnology (VIB) in Ghent, the University of Michigan oraz Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie (MIBMiK).

Najbardziej zaawansowanym kandydatem na lek opracowanym przez Molecure jest OATD-01, pierwszy w klasie inhibitor CHIT1 do zastosowania w leczeniu chorób śródmiąższowych płuc, takich jak sarkoidoza i idiopatyczne włóknienie płuc, który jest gotowy do wejścia do II fazy badań klinicznych. Rozpoczęcie badania 2 fazy u pacjentów z sarkoidozą spodziewane jest na początku 4Q 2023 r.

Drugim kandydatem na lek jest OATD-02, doustny, selektywny, pierwszy w klasie, podwójny inhibitor arginazy (ARG1 i ARG2) do zastosowania w leczeniu nowotworów, którego I faza badania klinicznego rozpoczęła się
z pierwszym podaniem pacjentowi w 1Q 2023 r.

Siedziba i laboratoria Molecure znajdują się w Warszawie oraz w Łodzi. Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (ticker: MOC).

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronach: https://molecure.com/pl/

LinkedIn: Molecure | Twitter: @molecure_sa | YouTube: Molecure SA