Informacja dotycząca przekazania akcji na rzecz Spółki

Spółka informuje, że celem nieodpłatnego przekazania akcji do Spółki (z przeznaczeniem do ich umorzenia) jest stworzenie przestrzeni na emisję akcji w ramach programu motywacyjnego. Przyjęta i zaakceptowana przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie konstrukcja nie prowadzi do znaczącego rozwodnienia akcjonariatu oraz nie obciąża Spółki finansowo. Akcje zostały przekazane do Spółki przez akcjonariuszy-założycieli dobrowolnie, nieodpłatnie, celem umorzenia bez wynagrodzenia, z myślą o dalszym rozwoju Spółki i długofalowym wzroście wartości OncoArendi Therapeutics SA.

Spółka informuje, że celem nieodpłatnego przekazania akcji do Spółki (z przeznaczeniem do ich umorzenia) jest stworzenie przestrzeni na emisję akcji w ramach programu motywacyjnego. Przyjęta i zaakceptowana przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie konstrukcja nie prowadzi do znaczącego rozwodnienia akcjonariatu oraz nie obciąża Spółki finansowo. Akcje zostały przekazane do Spółki przez akcjonariuszy-założycieli dobrowolnie, nieodpłatnie, celem umorzenia bez wynagrodzenia, z myślą o dalszym rozwoju Spółki i długofalowym wzroście wartości OncoArendi Therapeutics SA.

Nieodpłatne przekazanie do Spółki 70.000 akcji przez akcjonariuszy (komunikowane w raportach bieżących w dniach 6 i 9 listopada 2020 r.) dotyczy realizacji uchwały ZWZ nr 19 z dnia 31 sierpnia 2020 r. Wśród akcjonariuszy, którzy nieodpłatnie przekazali akcje Spółce są jej założyciele: m.in. Adam Gołębiowski, który przekazał 24.000 akcji oraz Szumowski Investments sp. z o.o. (powiązana z Marcinem Szumowskim), która przekazała 26.000 akcji. Ponadto inni akcjonariusze-założyciele nieodpłatnie przekazali Spółce 20.000 akcji. W ślad za przeniesieniem akcji na Spółkę nastąpi ich umorzenie i obniżenie kapitału zakładowego Spółki.

Na tym samym ZWZ podjęta została decyzja o utworzeniu kapitału docelowego obejmującego maksymalnie 100.000 akcji z przeznaczeniem na realizację programu motywacyjnego dla kluczowych pracowników Spółki, w tym przede wszystkim nowo zatrudnionych i przyszłych pracowników. Emisja akcji w ramach programu motywacyjnego będzie następowała z puli uchwalonego kapitału docelowego według zasad i po spełnieniu określonych warunków opisanych w uchwale nr 21 oraz w Regulaminie Programu Motywacyjnego stanowiącym załącznik do uchwały nr 21. W puli akcji przeznaczonej do realizacji programu motywacyjnego znajdzie się maksymalnie 100.000 akcji.

W opublikowanym 4 sierpnia 2020 raporcie bieżącym nr 14/2020 Spółka przedstawiła uzasadnienia do projektów uchwał, w tym do uchwał nr 19, 20 i 21.

W związku z faktem, że w pierwszym kroku nastąpi przekazanie i umorzenie akcji od wyżej wymienionych akcjonariuszy-założycieli, to w wyniku emisji nowych akcji nie dojdzie do istotnego rozwodnienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, ponieważ potencjalne „saldo” dodatkowo wyemitowanych akcji w ramach tego działania wyniesie 30.000 akcji zamiast 100.000 akcji.

Wspomniane wyżej działania podjęte przez Spółkę i akcjonariuszy zmierzają do osiągnięcia długoterminowych celów Spółki. Właśnie m.in. dzięki programowi motywacyjnemu opartemu na akcjach, OncoArendi może być jeszcze bardziej atrakcyjnym miejscem pracy dla naukowców, w tym naukowców zagranicznych lub naukowców, którzy mogą powrócić do Polski z cennymi doświadczeniami zdobytymi w zagranicznych, dużych firmach biotechnologicznych i farmaceutycznych. Ci naukowcy, stając się akcjonariuszami OncoArendi, mocniej wiążą swoją karierę ze Spółką, co docelowo przekłada się na wzrost wartości Spółki dla jej akcjonariuszy.