Skonsolidowany raport Grupy Kapitałowej Molecure za III kwartał 2023