RB 33 Dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym GPW