Projekt „Przełomowa usługa odkrywania nowych leków małocząsteczkowych celujących w mRNA dla nieuleczalnych chorób”

MOLECURE SA uzyskało dotację z Unii Europejskiej na projekt „Przełomowa usługa odkrywania nowych leków małocząsteczkowych celujących w mRNA dla nieuleczalnych chorób”. Umowa o dofinansowanie nr FENG.01.01-IP.02-1256/23 została podpisana 29.12.2023 r.

Przedmiotem Projektu jest opracowanie innowacyjnej usługi rewolucjonizującej proces odkrywania nowych leków. Możliwość identyfikacji związków zdolnych do wiązania z mRNA pozwoli na zahamowanie lub ograniczenie procesu syntezy białek chorobotwórczych, co może stworzyć zupełnie nowe podejście terapeutyczne w porównaniu do obecnie stosowanych metod. Rozwiązanie takie może być prawdziwym przełomem dla firm farmaceutycznych, dając jednocześnie nadzieję pacjentom z nieuleczalnymi dotąd chorobami, tj. choroby neurodegeneracyjne czy niektóre choroby nowotworowe lub rzadkie.

Zakres Projektu obejmuje badania przemysłowe (identyfikacja i weryfikacja związków małocząsteczkowych oddziałujących z wybranymi regionami mRNA – „hitów” oraz otrzymanie zaawansowanych związków o pożądanych parametrach fizykochemicznych i farmakologicznych – „leadów”) jak również prace rozwojowe (weryfikacja wyników i walidacja procesu potwierdzająca funkcjonalność rozwiązania).

Rezultatem Projektu będzie innowacyjna usługa umożliwiająca identyfikację związków o wysokim potencjale terapeutycznym, działających w oparciu o bezpośrednie oddziaływanie z ludzkim mRNA, co otwiera nowe perspektywy naukowe, kliniczne jednocześnie kreując nowy rynek. Opracowana usługa opierać się będzie na biologii strukturalnej mRNA, a w procesie projektowania potencjalnych leków oraz w analizie struktury i funkcji mRNA zostaną wykorzystane metody obliczeniowe i doświadczalne. Wdrożenie rezultatu Projektu nastąpi poprzez wprowadzenie do działalności Wnioskodawcy, który będzie świadczyć usługę podmiotom z branży bio-farmaceutycznej działającym zarówno na rynku globalnym, w tym w Polsce.

Zidentyfikowane i rozwinięte w ramach usługi związki małocząsteczkowe będą wykorzystywane przez bezpośrednich odbiorców do opracowywania leków na choroby, które obecnie nie mają skutecznej terapii lub uznawane są za nieuleczalne.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Wartość projektu : 54 345 102,89 zł

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 32 577 350,53 zł