Skonsolidowany i jednostkowy raport roczny Molecure S.A. – 2023 (KOREKTA)