Skonsolidowany i jednostkowy raport półroczny OncoArendi Therapeutics SA – 2021