RB nr 23 Informacja nt. wejścia w życie Uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 sierpnia 2020 r.