RB nr 11 Asymilacja akcji zwykłych na okaziciela Emitenta