RB nr 1 Informacja nt. metody ujęcia w księgach rachunkowych Emitenta wpływu umowy zawartej z Galapagos NV