Relacje inwestorskie

 • Atuty spółki
 • Model biznesowy
 • Ład korporacyjny
 • Informacje dla inwestorów
 • Pliki i dokumenty
 • Przydatne linki
 • Kontakt
 • FAQ

Atuty firmy

Jesteśmy firmą biotechnologiczną odkrywającą i rozwijającą leki do etapu klinicznego, która wykorzystuje własne unikalne kompetencje w zakresie chemii medycznej do poszukiwania i opracowywania pierwszych w swojej klasie leków drobnocząsteczkowych, które bezpośrednio modulują RNA i cele białkowe w terapii wielu nieuleczalnych chorób.
Stworzyliśmy zróżnicowane portfolio dziesięciu odrębnych programów, dzięki wsparciu wiodących polskich i światowych instytucji akademickich z dziedziny nauk przyrodniczych, w tym Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie (MIBMiK), który posiada znaczącą wiedzę w zakresie badań nad RNA.
Naszym najbardziej zaawansowanym, opracowanym wewnętrznie kandydatem na lek jest OATD-02, doustny, silnie działający, selektywny i pierwszy w swojej klasie, podwójny inhibitor arginaz (ARG1 i ARG2) przeznaczony do leczenia nowotworów, który ma rozpocząć fazę 1/2 badań klinicznych w drugiej połowie 2022 roku.
W 2020 roku podpisaliśmy z firmą Galapagos NV umowę o wyłącznej współpracy i licencji na globalny rozwój i komercjalizację leku OATD-01. OATD-01 (obecnie GLPG4716) jest inhibitorem chitotriozydazy i kwaśnej chitynazy ssaków (CHIT1/AMCase), gotowym do rozpoczęcia fazy 2 badań klinicznych, przeznaczonym do leczenia idiopatycznego włóknienia płuc (IPF) i innych chorób z komponentą włóknieniową.

Akcjonariat

LICZBA AKCJI LICZBA GŁOSÓW UDZIAŁ W KAPITALE ZAKŁADOWYM UDZIAŁ W LICZBIE GŁOSÓW
BLACK FOREST SICAV – SIF societe anonyme* łącznie z FTF Columbus Sp. z o.o., w tym: 4 175 000 4 175 000 29,76% 29,76%
BLACK FOREST SICAV – SIF societe anonyme* bezpośrednio: 4 135 000 4 135 000 29,47% 29,47%
Pośrednio przez FTF Columbus Sp. z o.o. 40 000 40 000 0,29% 0,29%
Marcin Szumowski razem z Szumowski Investments sp. z o.o 1 070 000 1 070 000 7,63% 7,63%
Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. 845 000 845 000 6,02% 6,02%
Pozostali 7 940 000 7 940 000 56,59% 56,59%
RAZEM 140 300 000 140 300 000 100,00% 100,00%

*Członkowie Zarządu, członkowie Rady Nadzorczej ani akcjonariusze Spółki nie posiadają akcji BLACK FOREST SICAV-SIF societe anonyme. Pośrednim właścicielem akcji jest Michał Andrzej Sołowow. ** *70.000 akcji nie zostało jeszcze dopuszczonych do obrotu.

Udział w kapitale i liczbie głosów

 • BLACK FOREST SICAV – SIF societe anonyme*

 • Marcin Szumowski razem z Szumowski Investments sp. z o.o

 • Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.

 • Pozostali

section photo

Zarząd

Marcin Jan Szumowski
PREZES ZARZĄDU
Sławomir Piotr Broniarek
CZŁONEK ZARZĄDU
Adam Gołębiowski
CZŁONEK ZARZĄDU
Zbigniew Zasłona
CZŁONEK ZARZĄDU
Agnieszka Rajczuk-Szczepańska
CZŁONEK ZARZĄDU

Rada nadzorcza

Piotr Żółkiewicz
PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ (OD 30 CZERWCA 2021 R.)
Tomasz Piec
WICEPRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ (OD 30 CZERWCA 2021 R.)
Mariusz Ryszard Gromek
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ
Rafał Kamiński
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ (OD 17 STYCZNIA 2022 R.)
Nancy Van Osselaer
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ (OD 17 STYCZNIA 2022 R.)
Paul Van der Horst
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ (OD 17 STYCZNIA 2022 R.)

Nasz model biznesowy

Nasz model biznesowy opiera się na skutecznym budowaniu portfolio leków małocząsteczkowych, zarówno poprzez rozwój własnych pomysłów, jak i poprzez umowy licencyjne. Następnie planujemy nawiązanie współpracy z firmami farmaceutycznymi w celu dalszego rozwoju klinicznego i/lub komercjalizacji, po uzyskaniu przekonujących danych klinicznych, potwierdzających efekt terapeutyczny.

– Współpraca z najlepszymi światowymi akademickimi ośrodkami badawczymi, w połączeniu z naszymi unikalnymi kompetencjami w zakresie chemii medycznej i badań translacyjnych, pozwoliła firmie na opracowywanie pierwszych/najlepszych w swojej klasie związków celujących w do tej pory nieeksplorowane cele biologiczne – zarówno mRNA, jak i białka – tworząc portfolio unikalnych i pierwszych w swojej klasie kandydatów na leki

– Nasze podejście do odkrywania leków opiera się na odważnej selekcji celów, zarówno mRNA, jak i białek, dla których nie opracowano do tej pory leków małocząsteczkowych i gdzie konkurencja jest ograniczona. Leki opracowane przy zastosowaniu tego podejścia mają atrakcyjny potencjał komercyjny i mogą być stosowane w obszarach chorób, w których występują znaczne niezaspokojone potrzeby medyczne.

– Nasze podejście do ryzyka pozwala nam skutecznie pracować nad ambitnymi, satysfakcjonującymi celami. Korzystamy przy tym z preferencyjnego dostępu do wysoko cenionej i szybko rosnącej puli najlepszych polskich talentów z dziedziny nauk przyrodniczych.

Molecure prowadzi badania nad nowymi lekami drobnocząsteczkowymi w trzech obszarach terapeutycznych (platformach badawczych: chitynazowej, arginazowej i deubikwitynazowej).

section photo

Programy motywacyjne

W Spółce obowiązują obecnie dwa programy motywacyjne:

Program Motywacyjny 2017
Program Motywacyjny 2020

Podstawowe zasady pierwszego programu motywacyjnego określa uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia i ustalenia zasad motywacyjnego programu kierowanego do Zarządu, kadry kierowniczej i personelu OncoArendi Therapeutics S.A. w formie warrantów subskrypcyjnych („Program Motywacyjny 2017”). Program Motywacyjny 2017 został przyjęty na lata 2017 – 2020 i zakładał zaoferowanie wybranym, wskazanym przez Radę Nadzorczą członkom Zarządu oraz pozostałym osobom wybranym przez Zarząd nabycie imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniających do objęcia nie więcej 360.000 akcji zwykłych imiennych Serii E. Liczba warrantów subskrypcyjnych serii A przyznawanych w ramach Programu Motywacyjnego uzależniona będzie od pozostawania przez osobę uprawnioną ze Spółką w stosunku służbowym, jednak w każdym razie liczba osób uprawnionych nie może przekroczyć 149 osób. Emisja warrantów subskrypcyjnych została uwarunkowana dopuszczeniem i wprowadzeniem akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

W związku z powyższym, na mocy powyższej uchwały kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 3.600 PLN poprzez emisję nie więcej niż 360.000 akcji zwykłych imiennych nowej serii E, o wartości nominalnej 0,01 PLN każda. Zgodnie z postanowieniami uchwały, warranty subskrypcyjne będą emitowane nieodpłatnie, natomiast cena emisyjna akcji serii E będzie równa 13,80 PLN. Akcje serii E będą wydawane posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A wyłącznie za wkłady pieniężne.

Akcje serii E, które zostały po raz pierwszy zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy będą uczestniczyć w zysku za rok obrotowy poprzedzający bezpośrednio rok, w którym te akcje zostały wydane. Akcje Serii E zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych po dniu dywidendy będą uczestniczyć w zysku za rok obrotowy, w którym zostały wydane.

Warranty subskrypcyjne zostały w całości przyznane osobom uprawnionym w 2020 r. Posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii E mają prawo wykonać przysługujące im prawa z tytułu warrantów subskrypcyjnych serii A nie później niż do dnia 31 grudnia 2021 r. (Część osób uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych wykonała już swoje prawa i objęła akcje serii E).

Zasady drugiego programu motywacyjnego zostały uchwalone uchwałą nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie utworzenia Programu Motywacyjnego Spółki oraz przyjęcia treści Regulaminu Programu Motywacyjnego Spółki, a także zmiany Statutu Spółki polegającej na upoważnieniu Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru w całości lub w części („Program Motywacyjny 2020”). Program Motywacyjny 2020 został skierowany do członków zarządu oraz pracowników i współpracowników Spółki (obecnych oraz nowo zrekrutowanych), którzy nie zostali objęci Programem Motywacyjnym 2017.

Uczestnicy Programu Motywacyjnego 2020 będą uprawnieni do objęcia nowych akcji serii G Spółki pod warunkiem spełnienia przez nich dodatkowych przesłanek określonych szczegółowo w Regulaminie Programu Motywacyjnego 2020 oraz zawartej umowie uczestnictwa w Programie Motywacyjnym 2020, z których podstawowymi będą przynajmniej 6-miesięczny okres pełnienia funkcji w zarządzie lub pozostawania ze Spółką w stosunku pracy w momencie objęcia akcji.

Akcje serii G będą obejmowane przez osoby uprawnione w ramach jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, dokonywanych przez Zarząd w ramach upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w łącznej liczbie nie większej niż 100.000 akcji. Akcje będą obejmowane za cenę emisyjną równą wartości nominalnej 0,01 zł.

Szczegółowe uregulowania dot. ww. programów motywacyjnych znajdują się w regulaminach dostępnych w zakładce „Dokumenty korporacyjne”.

W spółce został uchwalony program motywacyjny 2018, który nie został wykonany i został całkowicie uchylony przez Walne Zgromadzenie 31 sierpnia 2020 r.

Program Motywacyjny 2017

Podstawowe zasady pierwszego programu motywacyjnego określa uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia i ustalenia zasad motywacyjnego programu kierowanego do Zarządu, kadry kierowniczej i personelu OncoArendi Therapeutics S.A. w formie warrantów subskrypcyjnych („Program Motywacyjny 2017”). Program Motywacyjny 2017 został przyjęty na lata 2017 – 2020 i zakładał zaoferowanie wybranym, wskazanym przez Radę Nadzorczą członkom Zarządu oraz pozostałym osobom wybranym przez Zarząd nabycie imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniających do objęcia nie więcej 360.000 akcji zwykłych imiennych Serii E. Liczba warrantów subskrypcyjnych serii A przyznawanych w ramach Programu Motywacyjnego uzależniona będzie od pozostawania przez osobę uprawnioną ze Spółką w stosunku służbowym, jednak w każdym razie liczba osób uprawnionych nie może przekroczyć 149 osób. Emisja warrantów subskrypcyjnych została uwarunkowana dopuszczeniem i wprowadzeniem akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

W związku z powyższym, na mocy powyższej uchwały kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 3.600 PLN poprzez emisję nie więcej niż 360.000 akcji zwykłych imiennych nowej serii E, o wartości nominalnej 0,01 PLN każda. Zgodnie z postanowieniami uchwały, warranty subskrypcyjne będą emitowane nieodpłatnie, natomiast cena emisyjna akcji serii E będzie równa 13,80 PLN. Akcje serii E będą wydawane posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A wyłącznie za wkłady pieniężne.

Akcje serii E, które zostały po raz pierwszy zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy będą uczestniczyć w zysku za rok obrotowy poprzedzający bezpośrednio rok, w którym te akcje zostały wydane. Akcje Serii E zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych po dniu dywidendy będą uczestniczyć w zysku za rok obrotowy, w którym zostały wydane.

Warranty subskrypcyjne zostały w całości przyznane osobom uprawnionym w 2020 r. Posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii E mają prawo wykonać przysługujące im prawa z tytułu warrantów subskrypcyjnych serii A nie później niż do dnia 31 grudnia 2021 r. (Część osób uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych wykonała już swoje prawa i objęła akcje serii E).

Program Motywacyjny 2020

Zasady drugiego programu motywacyjnego zostały uchwalone uchwałą nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie utworzenia Programu Motywacyjnego Spółki oraz przyjęcia treści Regulaminu Programu Motywacyjnego Spółki, a także zmiany Statutu Spółki polegającej na upoważnieniu Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru w całości lub w części („Program Motywacyjny 2020”). Program Motywacyjny 2020 został skierowany do członków zarządu oraz pracowników i współpracowników Spółki (obecnych oraz nowo zrekrutowanych), którzy nie zostali objęci Programem Motywacyjnym 2017.

Uczestnicy Programu Motywacyjnego 2020 będą uprawnieni do objęcia nowych akcji serii G Spółki pod warunkiem spełnienia przez nich dodatkowych przesłanek określonych szczegółowo w Regulaminie Programu Motywacyjnego 2020 oraz zawartej umowie uczestnictwa w Programie Motywacyjnym 2020, z których podstawowymi będą przynajmniej 6-miesięczny okres pełnienia funkcji w zarządzie lub pozostawania ze Spółką w stosunku pracy w momencie objęcia akcji.

Akcje serii G będą obejmowane przez osoby uprawnione w ramach jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, dokonywanych przez Zarząd w ramach upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w łącznej liczbie nie większej niż 100.000 akcji. Akcje będą obejmowane za cenę emisyjną równą wartości nominalnej 0,01 zł.

Szczegółowe uregulowania dot. ww. programów motywacyjnych znajdują się w regulaminach dostępnych w zakładce „Dokumenty korporacyjne”.

W spółce został uchwalony program motywacyjny 2018, który nie został wykonany i został całkowicie uchylony przez Walne Zgromadzenie 31 sierpnia 2020 r.

Pliki

Prezentacje

file
Prezentacja dla Inwestorów (2021-11-04)
Pobierz
file
GPW Innovation Day (2021-06-23)
Pobierz
file
Strategia OAT 2021-2025 (2021-03-24)
Pobierz
file
Prezentacja dla inwestorów (2020-09-16)
Pobierz
file
Prezentacja dla inwestorów (2019-11-25)
Pobierz
file
Prezentacja – Podsumowanie (2019-07-02)
Pobierz
file
Prezentacja dla Inwestorów (2019-03)
Pobierz

Informacje finansowe

file
Podstawowe dane finansowe OAT 2016-2020
Pobierz

Analizy

file
Skuteczna komercjalizacja projektów [PL]
Pobierz
file
Good dealmaker [EN]
Pobierz

Analitycy pokrywający spółkę

Dawid Górzyński
BM PKO BP
Katarzyna Kosiorek
DM TRIGON
Marcin Palenik
MILLENNIUM DM
Krzysztof Radojewski
NOBLE SECURITIES
Beata Szparaga
IPOPEMA SECURITIES

Kalendarium inwestora

data wydarzenie
31 marca 2022 r. Publikacja raportów rocznych (odpowiednio jednostkowy oraz skonsolidowany) za rok obrotowy 2021 (tj. za okres 1 stycznia 2021 r. – 31 grudnia 2021 r.)
29 kwietnia 2022 r. Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2022
30 września 2022 r. Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze roku obrotowego 2022
31 października 2022 r. Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2022

Notowania akcji

NA GPW OD
19 kwietnia 2018 r.
RYNEK/SEGMENT NOTOWAŃ
GPW/Równoległy
SEKTOR (GPW)
Biotechnologia
PRZYNALEŻNOŚĆ DO INDEKSÓW
WIG-Poland, WIG
TICKER GPW
MOC
ISIN
PLONCTH00011
LICZBA WYEMITOWANYCH AKCJI
140 300

Raporty Giełdowe

RODZAJ

ROK

WYŚWIETL

TYTUŁ RODZAJ DATA PLIK
Skonsolidowany raport Grupy Molecure za I kwartał 2022 Raporty okresowe ESPI 2022 Pobierz
RB nr 17 Zmiana strony internetowej Emitenta Raporty bieżące ESPI 2022 Pobierz
RB nr 16 Rejestracja zmiany Statutu Spółki Raporty bieżące ESPI 2022 Pobierz
Skonsolidowany i jednostkowy raport roczny OncoArendi Therapeutics SA – 2021 Raporty okresowe ESPI 2022 Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz
RB nr 15 Zmiana terminu publikacji raportów rocznych za 2021 rok. Raporty okresowe ESPI 2022 Pobierz
RB nr 1 Informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021 Raporty bieżące EBI 2022 Pobierz Pobierz
RB nr 14 Zawarcie opcyjnej umowy na licencję wyłączną z University of Michigan i Michigan State University oraz odtajnienie opóźnionej informacji poufnej Raporty bieżące ESPI 2022 Pobierz
RB nr 13 Informacja nt. uzyskania korzystnego orzeczenia WSA w sprawie interpretacji podatkowej Raporty bieżące ESPI 2022 Pobierz
RB nr 12 Rejestracja zmiany Statutu Spółki Raporty bieżące ESPI 2022 Pobierz
RB nr 11 Asymilacja akcji zwykłych na okaziciela Emitenta Raporty bieżące ESPI 2022 Pobierz

Dokumenty korporacyjne

file
Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego
Pobierz
file
Statut OncoArendi Therapeutics S.A.
Pobierz
file
Regulamin Rady Nadzorczej OncoArendi Therapeutics SA
Pobierz
file
Polityka wynagrodzeń Zarządu oraz Rady Nadzorczej
Pobierz
file
Regulamin Programu Motywacyjnego z 2017 r.
Pobierz
file
Regulamin Programu Motywacyjnego z 2020 r.
Pobierz
file
Oświadczenie DPSN 2021
Pobierz
file
OnCodeks 2020
Pobierz

Walne Zgromadzenie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w 2018 r.

file
Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
Pobierz
file
Sprawozdanie Rady Nadzorczej
Pobierz
file
Projekty uchwał na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Pobierz
file
Informacja o liczbie głosów
Pobierz
file
Pełnomocnictwo wraz z formularzem
Pobierz
file
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 26 czerwca 2018 r.
Pobierz
file
Nagranie audio z ZWZA z dnia 26 czerwca 2018 r.
Pobierz

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w 2019 r.

file
Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
Pobierz
file
Sprawozdanie Rady Nadzorczej
Pobierz
file
Projekty uchwał na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Pobierz
file
Informacja o liczbie głosów
Pobierz
file
Pełnomocnictwo wraz z formularzem
Pobierz
file
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 19 czerwca 2019 r.
Pobierz
file
Nagranie audio z ZWZA z dnia 19 czerwca 2019 r.
Pobierz

Zwyczajne Walne Zgromadzenie OncoArendi Therapeutics SA w 2020 r.

file
Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu OncoArendi Therapeutics SA
Pobierz
file
Sprawozdanie Rady Nadzorczej
Pobierz
file
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Pobierz
file
Informacja o liczbie głosów
Pobierz
file
Pełnomocnictwo wraz z formularzem
Pobierz
file
Kandydat na członka Rady Nadzorczej – Profil
Pobierz
file
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 31 sierpnia 2020 r.
Pobierz
file
Nagranie audio z ZWZ z dnia 31 sierpnia 2020 r.
Pobierz

Zwyczajne Walne Zgromadzenie OncoArendi Therapeutics SA w 2021 r.

file
Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu OncoArendi Therapeutics SA
Pobierz
file
Sprawozdanie Rady Nadzorczej
Pobierz
file
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Pobierz
file
Informacja o liczbie głosów
Pobierz
file
Pełnomocnictwo wraz z formularzem
Pobierz
file
Sprawozdanie o Wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej
Pobierz
file
Raport biegłego rewidenta
Pobierz
file
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 30 czerwca 2021 r.
Pobierz
file
Nagranie audio z ZWZ z dnia 30 czerwca 2021 r.
Pobierz

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OncoArendi Therapeutics SA zwołane na dzień 13 stycznia 2022 r.

file
Ogłoszenie o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu OncoArendi Therapeutics SA
Pobierz
file
Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Pobierz
file
Informacja o liczbie głosów
Pobierz
file
Życiorysy Kandydatów do Rady Nadzorczej
Pobierz
file
Pełnomocnictwo wraz z formularzem
Pobierz
file
Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 13 stycznia 2022 r.
Pobierz
file
Nagranie audio z NWZ z dnia 13 stycznia 2022 r.
Pobierz
Kiedy rozpocznie się badanie kliniczne fazy II związku GLPG4716 (wcześniej OATD-01), które ma być przeprowadzone przez Galapagos?
Z czego wynika dodatkowe badanie kliniczne fazy I dla GLPG4716 (wcześniej OATD-01), które przeprowadza Galapagos?
Dlaczego Galapagos wykonuje aktualnie badanie interakcji GLPG4716 (OATD-01) z tradycyjnym lekiem na zwłóknienie?
Czy w najbliższym czasie planowane są jakieś webinary lub inne publiczne formy komunikacji z potencjalnymi lub przyszłymi akcjonariuszami spółki?
Jak przedstawiają się perspektywy rozwoju spółki OncoArendi?
Czy spółka pozyskuje inwestorów zagranicznych? Jak wyglądają plany związane z notowaniem na NASDAQ?
Kto w spółce odpowiada obecnie za koordynację badań klinicznych?
Kto ostatnio dołączył do Zarządu Spółki?
Kiedy rozpocznie się badanie kliniczne fazy I związku OATD-02?
Czy OncoArendi otrzymało z Europejskiej Agencji Leków (EMA) scientific advice dotyczący badania klinicznego fazy I związku OATD-02.
Jaka działalność prowadzona jest w oddziale łódzkim i w jakim celu została powołana spółka amerykańska?
Jaki jest charakter i status współpracy z Międzynarodowym Instytutem Biologii Molekularnej i Komórkowej
Czy planowane badanie kliniczne z wykorzystaniem OATD-02 będzie zaślepione czy otwarte (tzw. open-label)?

Po przejęciu programu GLPG4716 (wcześniej OATD-01) przez Galapagos wszelkie decyzje odnośnie do jego dalszego rozwoju należą od Galapagos. Spółka po uzgodnieniu z GLPG będzie również informowała o dalszych postępach w programie.

W lipcu 2021 r. firma Galapagos opublikowała informację o rozpoczęciu badania klinicznego GLPG4716 (OATD-01) (link do informacji o badaniu: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04971746). To badanie ma na celu ocenę potencjalnych interakcji farmakokinetycznych z pirfenidonem i nintedanibem, czyli lekami zatwierdzonymi w terapii idiopatycznego (samoistnego) włóknienia płuc (ang. IPF) i będącymi terapiami pierwszego rzutu. W przyszłym badaniu fazy II u pacjentów z IPF GLPG4716 (OATD-01) będzie prawdopodobnie podawane jako uzupełnienie aktualnie stosowanych terapii z wykorzystaniem ww. leków, dlatego ważne jest zbadanie w jakich dawkach GLPG4716 można łączyć z tymi lekami oraz czy i jakie mogą być potencjalne interakcje. Galapagos planuje ukończenie tego badania do czerwca 2022.

Badania interakcji lekowych, które prowadzi obecnie Galapagos, są prowadzone wg standardowych protokołów często stosowanych w rozwoju klinicznym. Wskazujemy, że pierwotny harmonogram rozwoju klinicznego OATD-01 zakładał takie badanie przed rozpoczęciem drugiej fazy, ale w innym wskazaniu (sarkoidoza), które ma inną specyfikę potencjalnych interakcji lekowych ze względu na różny od IPF standard leczenia.

W 2022 r., podobnie jak w poprzednich latach, planujemy regularne otwarte spotkania dla inwestorów. O terminach spotkań będziemy z wyprzedzeniem informować na stronie internetowej w zakładce Aktualności.

Jesteśmy przekonani o wysokim potencjale i dobrych perspektywach OncoArendi, biorąc pod uwagę obecnie rozwijane programy badawcze i plany zaprezentowane w strategii rozwoju.

Wartość Spółki budujemy systematycznie w oparciu o 3 główne filary zaprezentowane w strategii OncoArendi upublicznionej w marcu 2021:

 • rozwój obecnego pipeline małych cząsteczek celujących w białka o rozpoznanym działaniu chorobotwórczym – w szczególności projektu inhibitorów arginaz stanowiącego aktualnie największą wartość tego pipeline – rozpoczęcie badań klinicznych dla cząsteczki OATD-02 z udziałem pacjentów onkologicznych jest kolejnym ważnym kamieniem milowym w rozwoju Spółki
 • rozwój nowej platformy technologicznej o ogromnym potencjale wzrostu, skupionej na odkrywaniu leków małocząsteczkowych celujących w RNA
 • maksymalizacja przychodów związanych z umową z Galapagos, w ramach kolejnych etapów rozwoju inhibitorów chitynaz, a w szczególności OATD-01.

https://oncoarendi.com/strategia-rozwoju-oncoarendi-therapeutics-sa-na-lata-2021-2025/

Powiększamy także zespół OncoArendi. Ostatnio dołączył do zespołu Chief Medical Officer, oraz kilku naukowców z dużym doświadczeniem w obszarze bioinformatyki i analizy RNA. Kontynuujemy także budowanie zespołu specjalistów w obszarze biologii RNA oraz chemoinformatyki.

Jeżeli chodzi o plany notowania akcji spółki na NASDAQ – to traktujemy to jako narzędzie a nie jako cel. Obserwując trendy globalnego rynku biotechnologii medycznej, uważamy, że pozyskanie branżowych inwestorów międzynarodowych jest naturalnym kierunkiem dla spółek biotechnologicznych o ambicjach globalnych. Obecnie prowadzimy działania w celu zwiększania rozpoznawalności spółki, biorąc aktywnie udział w międzynarodowych konferencjach branżowych, m.in. jednych z największych – BIO i BIO Europe. Potencjalne notowanie spółki na NASDAQ mogłoby pomóc w zaangażowaniu w Spółkę międzynarodowego kapitału branżowego.

Za koordynację badań klinicznych odpowiada dr Samson Fung, który obecnie pełni funkcję Chief Medical Officer. Dr Fung jest ponadto odpowiedzialny za globalny rozwój kliniczny firmy, badania translacyjne oraz strategie regulacyjne. W ramach pełnienia swojej funkcji Dr Samson Fung koordynuje prace nad rozwojem klinicznym OATD‑02, nowatorskiego podwójnego inhibitora arginazy, który niebawem wejdzie w I fazę badań klinicznych.

W dniu 28 stycznia 2022 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwały o poszerzeniu składu Zarządu o specjalistów z dużym doświadczeniem naukowym i biznesowym. Nowymi Członkami Zarządu zostali: VP Research Chemistry – dr Adam Gołębiowski, który jest współzałożycielem i akcjonariuszem OncoArendi, VP Research Biology – dr Zbigniew Zasłona oraz Dyrektor HR – Agnieszka Rajczuk‑Szczepańska, która ma wieloletnie doświadczenie w tworzeniu strategii rozwojowych oraz pełnieniu funkcji w zarządach spółek.

Planujemy włączenie pierwszego pacjenta do badania w drugiej połowie 2022 r. Samo badanie kliniczne będzie trwało od 18 do 24 miesięcy, jednak wstępne wyniki u pierwszych grup pacjentów mogą być już w pierwszej połowie 2023 r.

Za zorganizowanie badania klinicznego będzie odpowiedzialna litewska firma BIOMAPAS. W badaniu klinicznym fazy I dla związku OATD-02 weźmie udział do 40 pacjentów. Badanie kliniczne zostanie przeprowadzone w 3-4 ośrodkach na terenie Polski. Ośrodki te są podmiotami leczniczymi lub specjalistycznymi ośrodkami badań klinicznych faz wczesnych, które posiadają dostęp do pacjentów, odpowiednie doświadczenie, personel i zaplecze niezbędne do przeprowadzenia przedmiotowego badania klinicznego.

Europejska Agencja Leków przesłała do OncoArendi odpowiedzi na zadane w ramach procedury scientific advice pytania, dotyczące zarówno jakości danych przedklinicznych, które stanowią podstawę do rozpoczęcia pierwszego badania z udziałem ludzi (FIH), jak i projektu planowanego badania klinicznego. Oceniamy, że kierunek odpowiedzi jest zgodny z naszymi oczekiwaniami i EMA nie wnosi istotnych kwestii, które zmieniłyby proponowany plan badania klinicznego fazy I dla związku OATD-02, czyli nie powinien mieć wpływu na jego harmonogram i budżet.

Na podstawie zawartej w czerwcu 2021 umowy o współpracy naukowej prowadzimy z MIBMiK wspólne badania w kierunku odkrywania i rozwoju leków małocząsteczkowych modulujących funkcje RNA w ramach strategicznej platformy małych cząsteczek celujących w RNA, stanowiącej jeden z 3 filarów Strategii Spółki na lata 2021-2025. W tych działaniach wykorzystujemy zarówno unikalną wiedzę i ekspertyzę naszego partnera, jak również nasz własny, coraz liczniejszy zespół zdolnych i ambitnych naukowców. Planowane badania obejmują rozwój i optymalizację Platformy Bioinformatycznej i wchodzących w jej skład programów komputerowych, które będą jednocześnie wykorzystywane do odkrywania nowych związków małocząsteczkowych w ramach tej współpracy.

Jednocześnie OncoArendi i MIBMiK prowadzą negocjacje w zakresie udzielenia licencji na wykorzystanie unikalnych oprogramowań opracowanych przez MIBMiK, które usprawnią i przyspieszą procesy poszukiwania i projektowania nowych leków w ramach Platformy Bioinformatycznej w platformie leków celujących w RNA.

Badania fazy I oceniające bezpieczeństwo, tolerancję oraz aktywność przeciwnowotworową OATD-02 będzie prowadzone z udziałem pacjentów obu płci z chorobami nowotworowymi i będzie to badanie otwarte, czyli tzw. open label oraz nierandomizowane.

Kiedy rozpocznie się badanie kliniczne fazy II związku GLPG4716 (wcześniej OATD-01), które ma być przeprowadzone przez Galapagos?

Po przejęciu programu GLPG4716 (wcześniej OATD-01) przez Galapagos wszelkie decyzje odnośnie do jego dalszego rozwoju należą od Galapagos. Spółka po uzgodnieniu z GLPG będzie również informowała o dalszych postępach w programie.

Z czego wynika dodatkowe badanie kliniczne fazy I dla GLPG4716 (wcześniej OATD-01), które przeprowadza Galapagos?

W lipcu 2021 r. firma Galapagos opublikowała informację o rozpoczęciu badania klinicznego GLPG4716 (OATD-01) (link do informacji o badaniu: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04971746). To badanie ma na celu ocenę potencjalnych interakcji farmakokinetycznych z pirfenidonem i nintedanibem, czyli lekami zatwierdzonymi w terapii idiopatycznego (samoistnego) włóknienia płuc (ang. IPF) i będącymi terapiami pierwszego rzutu. W przyszłym badaniu fazy II u pacjentów z IPF GLPG4716 (OATD-01) będzie prawdopodobnie podawane jako uzupełnienie aktualnie stosowanych terapii z wykorzystaniem ww. leków, dlatego ważne jest zbadanie w jakich dawkach GLPG4716 można łączyć z tymi lekami oraz czy i jakie mogą być potencjalne interakcje. Galapagos planuje ukończenie tego badania do czerwca 2022.

Dlaczego Galapagos wykonuje aktualnie badanie interakcji GLPG4716 (OATD-01) z tradycyjnym lekiem na zwłóknienie?

Badania interakcji lekowych, które prowadzi obecnie Galapagos, są prowadzone wg standardowych protokołów często stosowanych w rozwoju klinicznym. Wskazujemy, że pierwotny harmonogram rozwoju klinicznego OATD-01 zakładał takie badanie przed rozpoczęciem drugiej fazy, ale w innym wskazaniu (sarkoidoza), które ma inną specyfikę potencjalnych interakcji lekowych ze względu na różny od IPF standard leczenia.

Czy w najbliższym czasie planowane są jakieś webinary lub inne publiczne formy komunikacji z potencjalnymi lub przyszłymi akcjonariuszami spółki?

W 2022 r., podobnie jak w poprzednich latach, planujemy regularne otwarte spotkania dla inwestorów. O terminach spotkań będziemy z wyprzedzeniem informować na stronie internetowej w zakładce Aktualności.

Jak przedstawiają się perspektywy rozwoju spółki OncoArendi?

Jesteśmy przekonani o wysokim potencjale i dobrych perspektywach OncoArendi, biorąc pod uwagę obecnie rozwijane programy badawcze i plany zaprezentowane w strategii rozwoju.

Wartość Spółki budujemy systematycznie w oparciu o 3 główne filary zaprezentowane w strategii OncoArendi upublicznionej w marcu 2021:

 • rozwój obecnego pipeline małych cząsteczek celujących w białka o rozpoznanym działaniu chorobotwórczym – w szczególności projektu inhibitorów arginaz stanowiącego aktualnie największą wartość tego pipeline – rozpoczęcie badań klinicznych dla cząsteczki OATD-02 z udziałem pacjentów onkologicznych jest kolejnym ważnym kamieniem milowym w rozwoju Spółki
 • rozwój nowej platformy technologicznej o ogromnym potencjale wzrostu, skupionej na odkrywaniu leków małocząsteczkowych celujących w RNA
 • maksymalizacja przychodów związanych z umową z Galapagos, w ramach kolejnych etapów rozwoju inhibitorów chitynaz, a w szczególności OATD-01.

https://oncoarendi.com/strategia-rozwoju-oncoarendi-therapeutics-sa-na-lata-2021-2025/

Powiększamy także zespół OncoArendi. Ostatnio dołączył do zespołu Chief Medical Officer, oraz kilku naukowców z dużym doświadczeniem w obszarze bioinformatyki i analizy RNA. Kontynuujemy także budowanie zespołu specjalistów w obszarze biologii RNA oraz chemoinformatyki.

Czy spółka pozyskuje inwestorów zagranicznych? Jak wyglądają plany związane z notowaniem na NASDAQ?

Jeżeli chodzi o plany notowania akcji spółki na NASDAQ – to traktujemy to jako narzędzie a nie jako cel. Obserwując trendy globalnego rynku biotechnologii medycznej, uważamy, że pozyskanie branżowych inwestorów międzynarodowych jest naturalnym kierunkiem dla spółek biotechnologicznych o ambicjach globalnych. Obecnie prowadzimy działania w celu zwiększania rozpoznawalności spółki, biorąc aktywnie udział w międzynarodowych konferencjach branżowych, m.in. jednych z największych – BIO i BIO Europe. Potencjalne notowanie spółki na NASDAQ mogłoby pomóc w zaangażowaniu w Spółkę międzynarodowego kapitału branżowego.

Kto w spółce odpowiada obecnie za koordynację badań klinicznych?

Za koordynację badań klinicznych odpowiada dr Samson Fung, który obecnie pełni funkcję Chief Medical Officer. Dr Fung jest ponadto odpowiedzialny za globalny rozwój kliniczny firmy, badania translacyjne oraz strategie regulacyjne. W ramach pełnienia swojej funkcji Dr Samson Fung koordynuje prace nad rozwojem klinicznym OATD‑02, nowatorskiego podwójnego inhibitora arginazy, który niebawem wejdzie w I fazę badań klinicznych.

Kto ostatnio dołączył do Zarządu Spółki?

W dniu 28 stycznia 2022 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwały o poszerzeniu składu Zarządu o specjalistów z dużym doświadczeniem naukowym i biznesowym. Nowymi Członkami Zarządu zostali: VP Research Chemistry – dr Adam Gołębiowski, który jest współzałożycielem i akcjonariuszem OncoArendi, VP Research Biology – dr Zbigniew Zasłona oraz Dyrektor HR – Agnieszka Rajczuk‑Szczepańska, która ma wieloletnie doświadczenie w tworzeniu strategii rozwojowych oraz pełnieniu funkcji w zarządach spółek.

Kiedy rozpocznie się badanie kliniczne fazy I związku OATD-02?

Planujemy włączenie pierwszego pacjenta do badania w drugiej połowie 2022 r. Samo badanie kliniczne będzie trwało od 18 do 24 miesięcy, jednak wstępne wyniki u pierwszych grup pacjentów mogą być już w pierwszej połowie 2023 r.

Za zorganizowanie badania klinicznego będzie odpowiedzialna litewska firma BIOMAPAS. W badaniu klinicznym fazy I dla związku OATD-02 weźmie udział do 40 pacjentów. Badanie kliniczne zostanie przeprowadzone w 3-4 ośrodkach na terenie Polski. Ośrodki te są podmiotami leczniczymi lub specjalistycznymi ośrodkami badań klinicznych faz wczesnych, które posiadają dostęp do pacjentów, odpowiednie doświadczenie, personel i zaplecze niezbędne do przeprowadzenia przedmiotowego badania klinicznego.

Czy OncoArendi otrzymało z Europejskiej Agencji Leków (EMA) scientific advice dotyczący badania klinicznego fazy I związku OATD-02.

Europejska Agencja Leków przesłała do OncoArendi odpowiedzi na zadane w ramach procedury scientific advice pytania, dotyczące zarówno jakości danych przedklinicznych, które stanowią podstawę do rozpoczęcia pierwszego badania z udziałem ludzi (FIH), jak i projektu planowanego badania klinicznego. Oceniamy, że kierunek odpowiedzi jest zgodny z naszymi oczekiwaniami i EMA nie wnosi istotnych kwestii, które zmieniłyby proponowany plan badania klinicznego fazy I dla związku OATD-02, czyli nie powinien mieć wpływu na jego harmonogram i budżet.

Jaka działalność prowadzona jest w oddziale łódzkim i w jakim celu została powołana spółka amerykańska?
Jaki jest charakter i status współpracy z Międzynarodowym Instytutem Biologii Molekularnej i Komórkowej

Na podstawie zawartej w czerwcu 2021 umowy o współpracy naukowej prowadzimy z MIBMiK wspólne badania w kierunku odkrywania i rozwoju leków małocząsteczkowych modulujących funkcje RNA w ramach strategicznej platformy małych cząsteczek celujących w RNA, stanowiącej jeden z 3 filarów Strategii Spółki na lata 2021-2025. W tych działaniach wykorzystujemy zarówno unikalną wiedzę i ekspertyzę naszego partnera, jak również nasz własny, coraz liczniejszy zespół zdolnych i ambitnych naukowców. Planowane badania obejmują rozwój i optymalizację Platformy Bioinformatycznej i wchodzących w jej skład programów komputerowych, które będą jednocześnie wykorzystywane do odkrywania nowych związków małocząsteczkowych w ramach tej współpracy.

Jednocześnie OncoArendi i MIBMiK prowadzą negocjacje w zakresie udzielenia licencji na wykorzystanie unikalnych oprogramowań opracowanych przez MIBMiK, które usprawnią i przyspieszą procesy poszukiwania i projektowania nowych leków w ramach Platformy Bioinformatycznej w platformie leków celujących w RNA.

Czy planowane badanie kliniczne z wykorzystaniem OATD-02 będzie zaślepione czy otwarte (tzw. open-label)?

Badania fazy I oceniające bezpieczeństwo, tolerancję oraz aktywność przeciwnowotworową OATD-02 będzie prowadzone z udziałem pacjentów obu płci z chorobami nowotworowymi i będzie to badanie otwarte, czyli tzw. open label oraz nierandomizowane.