ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 79/2019 – IPF/NASH – Elafibranor (GFT505)–POPRAWA OMYŁKI PISARSKIEJ Z ZAŁĄCZNIKA NR1 ( UNIEWAŻNIENIE ZAPROSZENIA 23/10/2019)

POPRAWA OMYŁKI PISARSKIEJ DOT. CZYSTOŚCI ZWIĄZKU Elafibranor (GFT505) – PKT.1 TABELA Z ZAŁĄCZNIKA nr 1

W związku z realizacją projektu:

IPF: „OPRACOWANIE KANDYDATA NA LEK „FIRST-IN-CLASS” W TERAPII IDIOPATYCZNEGO WŁÓKNIENIA PŁUC W OPARCIU O SUBSTANCJE CZYNNE BLOKUJĄCE CHITOTRIOZYDAZĘ” (POIR.01.01.01-00-0551/15), współfinansowanego ze środków UE, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności oraz w związku z ubieganiem się o dofinansowanie projektu (współfinansowanego ze środków krajowych):
NASH: „OPRACOWANIE I ROZWÓJ NOWEJ, EFEKTYWNEJ TERAPII NIEALKOHOLOWEGO STŁUSZCZENIOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY (ANG. NASH), WYKORZYSTUJĄCEJ DROBNOCZĄSTECZKOWY INHIBITOR ENZYMU CHITOTRIOZYDAZY 1 (CHIT1)”, w ramach naboru w konkursie Ścieżka dla Mazowsza/2019 (MAZOWSZE/0083/19), OncoArendi Therapeutics SA zaprasza do składania ofert na:

Sukcesywną dostawę związku Elafibranor (GFT505) przez okres 24 miesięcy od daty podpisania umowy.

POPRAWA OMYŁKI PISARSKIEJ DOT. CZYSTOŚCI ZWIĄZKU Elafibranor (GFT505) – PKT.1 TABELA Z ZAŁĄCZNIKA nr 1

79_2019_zapytanie

79_2019_załączniki

79_2019_załączniki_poprawione