ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 49/2020 – IPF/YKL-40/ARG/DUBs –Sukcesywna dostawa sprzętu wielorazowego użytku do pracy in vivo

W związku z realizacją projektów:

⎯ IPF: „OPRACOWANIE KANDYDATA NA LEK „FIRST-IN-CLASS” W TERAPII IDIOPATYCZNEGO WŁÓKNIENIA PŁUC W OPARCIU O SUBSTANCJE CZYNNE BLOKUJĄCE CHITOTRIOZYDAZĘ” (POIR.01.01.01-00-0551/15)
⎯ YKL-40: „OPRACOWANIE KANDYDATA NA LEK „FIRST-IN-CLASS” W TERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ W OPARCIU O SUBSTANCJE CZYNNE BLOKUJĄCE YKL-40” (POIR.01.01.01-00-0552/16)
⎯ ARG: „ROZWÓJ PRZEDKLINICZNY I KLINICZNY INHIBITORA ARGINAZY DO ZASTOSOWANIA IMMUNOTERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ” (POIR.01.01.01-00-0415/17)
⎯ DUBs: „POSZUKIWANIE I ROZWÓJ INHIBITORÓW DEUBIKWITYNAZ DO ZASTOSOWANIA W IMMUNOTERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ” ( POIR.01.01.01-00-0615/19)

współfinansowanych ze środków UE, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności.

OncoArendi Therapeutics SA zaprasza do składania ofert na:
Sukcesywną dostawę sprzętu wielorazowego użytku do pracy in vivo: sond i unieruchamiaczy, aplikatora do kolczyków wraz z kolczykami dla małych gryzoni, kasetek na narzędzia chirurgiczne, drobnego sprzętu do zwierzętarni oraz narzędzi chirurgicznych ze stali nierdzewnej tj. nożyczek, pęset, kleszczyków do zwierzętarni oraz urządzenia do ogrzewania szczurów dostawa 3 (bądź mniej) x w tygodniu przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

49_2020_zapytanie

49_2020_załączniki