ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 45/2020 – IPF/YKL-40/ARG/PRECIOUS/DUBs – Sukcesywna dostawa kartridży do chromatografii preparatywnej typu flash ( Aktualizacja dokumentacji 07.09.2020)

W związku z realizacją projektów:

⎯ IPF: „OPRACOWANIE KANDYDATA NA LEK „FIRST-IN-CLASS” W TERAPII IDIOPATYCZNEGO WŁÓKNIENIA PŁUC W OPARCIU O SUBSTANCJE CZYNNE BLOKUJĄCE CHITOTRIOZYDAZĘ” (POIR.01.01.01-00-0551/15)
⎯ YKL-40: „OPRACOWANIE KANDYDATA NA LEK „FIRST-IN-CLASS” W TERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ W OPARCIU O SUBSTANCJE CZYNNE BLOKUJĄCE YKL-40” (POIR.01.01.01-00-0552/16)
⎯ PRECIOUS: „SCALING-UP BIODEGRADABLE NANOMEDICINES FOR MULTIMODAL FOR MULTIMODAL PRECISION CANCER IMMUNOTHERAPY” (686089)
⎯ ARG: „ROZWÓJ PRZEDKLINICZNY I KLINICZNY INHIBITORA ARGINAZY DO ZASTOSOWANIA IMMUNOTERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ” (POIR.01.01.01-00-0415/17)
⎯ DUBs: „POSZUKIWANIE I ROZWÓJ INHIBITORÓW DEUBIKWITYNAZ DO ZASTOSOWANIA W IMMUNOTERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ” ( POIR.01.01.01-00-0615/19)

współfinansowanych ze środków UE, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności.

OncoArendi Therapeutics SA zaprasza do składania ofert na:

” Sukcesywną dostawę kartridży do chromatografii preparatywnej typu flash kompatybilnych z aparatem Büchi Reveleris X2 oraz z aparatem CombiFlash NextGen 300+ dostawa 3 ( bądź mniej) x w tygodniu przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy.”

45_2020_Zapytanie

45_2020_Załączniki_1_2_3_4

Zamawiający informuje, że w Zaproszeniu do składania ofert oraz Załączniku nr 1 w Pakiecie 1 Część 1 i Część 2 oraz Pakiecie 2 Część 1 doprecyzował opis przedmiotu zamówienia poprzez dopisanie rodzaju ziarna wypełniającego kartridże.Zmiany w Zapytaniu oraz Załączniku zaznaczono kolorem czerwonym.Termin składania ofert pozostaje bez zmian.

45_2020_Zapytanie_aktualizacja z dn. 07.09.2020

45_2020_Załączniki_1_2_3_4_aktualizacja z dn. 07.09.2020