ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 44/2021–DUBs – Sukcesywna dostawa materiałów biologicznych (hepatocytów, mikrosomów , frakcji S9, cytozolu z wątroby wybranych gatunków) oraz materiałów/akcesoriów zużywalnych do prowadzonych analiz przez okres 3 miesięcy od daty podpisania umowy/ Aktualizacja z dnia 20/12/2021

W związku z realizacją projektu:

DUBs: „POSZUKIWANIE I ROZWÓJ INHIBITORÓW DEUBIKWITYNAZ DO ZASTOSOWANIA W IMMUNOTERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ” (POIR.01.01.01-00-0615/19)

współfinansowanego ze środków UE, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności

OncoArendi Therapeutics SA zaprasza do składania ofert na:
Sukcesywną dostawę materiałów biologicznych (hepatocytów, mikrosomów , frakcji S9, cytozolu z wątroby wybranych gatunków) oraz materiałów/akcesoriów zużywalnych do prowadzonych analiz przez okres 3 miesięcy od daty podpisania umowy.

44_2021_DUBs_zapytanie

44_2021_DUBs_zalaczniki

W dniu 20.12.2021 Zamawiający dokonał aktualizacji Zapytania ofertowego w przedmiocie usunięcia jednej pozycji z przedmiotu zamówienia oraz doprecyzowania częstotliwości dostaw w tytule zaproszenia do składania ofert.

Powyższe zmiany dotyczą:
pozycji 10 : (Frakcja cytozolu z wątroby myszy CD-1)

Termin składania ofert pozostaje bez zmian.

Zamawiający załącza skorygowany w dniu 20.12.2021 dokument Zapytania oraz zaktualizowane Załączniki. Zmiany zostały zaznaczone w Zapytaniu kolorem czerwonym.

44_2021_DUBs_zapytanie_aktualizacja_20_12_2021

44_2021_DUBs_zalaczniki_aktualizacja_20_12_2021