ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 43/2019 – IBD/IPF/YKL-40/ARG/SARCO/DUBs – Sukcesywna dostawa białek rekombinowanych oraz testów Elisa przez okres 24 miesięcy od daty podpisania umowy.

W związku z realizacją projektów:

IBD: „BADANIA PRZEDKLINICZNE I KLINICZNE KANDYDATA NA INNOWACYJNY LEK W TERAPII ASTMY I NIESWOISTYCH CHORÓB ZAPALNYCH JELIT” (POIR.01.01.01 00-0168/15),
IPF: „OPRACOWANIE KANDYDATA NA LEK „FIRST-IN-CLASS” W TERAPII IDIOPATYCZNEGO WŁÓKNIENIA PŁUC W OPARCIU O SUBSTANCJE CZYNNE BLOKUJĄCE CHITOTRIOZYDAZĘ” (POIR.01.01.01-00-0551/15),
YKL-40: „OPRACOWANIE KANDYDATA NA LEK „FIRST-IN-CLASS” W TERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ W OPARCIU O SUBSTANCJE CZYNNE BLOKUJĄCE YKL-40” (POIR.01.01.01-00-0552/16),
ARG „ROZWÓJ PRZEDKLINICZNY I KLINICZNY INHIBITORA ARGINAZY DO ZASTOSOWANIA IMMUNOTERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ” (POIR.01.01.01-00-0415/17)

oraz w związku z ubieganiem się o dofinansowanie projektów:

SARCO: ROZWÓJ PRZEDKLINICZNY I KLINICZNY CZĄSTECZKI OATD-01, KANDYDATA NA LEK DO STOSOWANIA U PACJENTÓW Z SARKOIDOZĄ w ramach naboru w konkursie 3/1.2/2018, Program sektorowy InnoNeuroPharm, Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R

DUBs – POSZUKIWANIE I ROZWÓJ INHIBITORÓW DEUBIKWITYNAZ DO ZASTOSOWANIA W IMMUNOTERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ w ramach naboru w konkursie Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe

realizowane przez przedsiębiorstwa współfinansowanego ze środków UE, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności OncoArendi Therapeutics SA zaprasza do składania ofert na:

Sukcesywną dostawę białek rekombinowanych oraz testów Elisa przez okres 24 miesięcy od daty podpisania umowy.

43_2019_zapytanie ofertowe

43_2019_załączniki