ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 4/2020 – IPF – usługa badawcza (NASH)

W związku z realizacją projektu:

IPF: „OPRACOWANIE KANDYDATA NA LEK „FIRST-IN-CLASS” W TERAPII IDIOPATYCZNEGO WŁÓKNIENIA PŁUC W OPARCIU O SUBSTANCJE CZYNNE BLOKUJĄCE CHITOTRIOZYDAZĘ” (POIR.01.01.01-00-0551/15), współfinansowanego ze środków UE, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności, OncoArendi Therapeutics SA zaprasza do składania ofert na usługę:

Badanie in vivo aktywności terapeutycznej dwóch inhibitorów chitynaz i związku referencyjnego Elafibranoru, w mysim modelu niealkoholowego stłuszczeniowego zapalenia wątroby (NASH, ang. non-alcoholic steatohepatitis)

4_2020_zapytanie

4_2020_załączniki