ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 39/2020–DUBs/NASH/KARDIO – zwierzęta laboratoryjne

W związku z realizacją projektu:

⎯ DUBs: „POSZUKIWANIE I ROZWÓJ INHIBITORÓW DEUBIKWITYNAZ DO ZASTOSOWANIA W IMMUNOTERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ” (POIR.01.01.01-00-0615/19)
współfinansowanego ze środków UE, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności oraz w związku z ubieganiem się o dofinansowanie projektów:

⎯ NASH: „OPRACOWANIE I ROZWÓJ NOWEJ, EFEKTYWNEJ TERAPII NIEALKOHOLOWEGO STŁUSZCZENIOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY (ANG. NASH), WYKORZYSTUJĄCEJ DROBNOCZĄSTECZKOWY INHIBITOR ENZYMU CHITOTRIOZYDAZY 1 (CHIT1)”, wniosek o dofinansowanie nr POIR.01.01.01-00-0148/20 złożony w ramach konkursu 3/1.1.1/2020 – Szybka ścieżka dla Mazowsza, ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności
⎯ KARDIO: „OPRACOWANIE I ROZWÓJ NOWEJ TERAPII OSTREJ NIEWYDOLNOŚCI SERCA, WYKORZYSTUJĄCEJ DROBNOCZĄSTECZKOWE INHIBITORY ARGINAZY”, wniosek o dofinansowanie nr POIR.01.01.01-00-0492/20 złożony w ramach konkursu 3/1.1.1/2020 – Szybka ścieżka dla Mazowsza, ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności.

39_2020_zapytanie

39_2020_załączniki