ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 38/2020-ARG/NASH – Zaopatrzenie laboratorium chemicznego Development w Warszawie w odczynniki chemiczne przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy

W związku z realizacją projektu:

⎯ ARG: „ROZWÓJ PRZEDKLINICZNY I KLINICZNY INHIBITORA ARGINAZY DO ZASTOSOWANIA IMMUNOTERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ” (POIR.01.01.01-00-0415/17)

współfinansowanego ze środków UE, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności oraz w związku z ubieganiem się o dofinansowanie projektu pod tytułem:

– NASH: „Opracowanie i rozwój nowej, efektywnej terapii niealkoholowego stłuszczeniowego zapalenia wątroby (ang. NASH), wykorzystującej drobnocząsteczkowy inhibitor enzymu chitotriozydazy 1 (CHIT1).” wniosek o dofinansowanie nr POIR.01.01.01-00-0148/20, złożony w ramach konkursu 3/1.1.1/2020 – Szybka ścieżka dla Mazowsza, ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności.

OncoArendi Therapeutics SA zaprasza do składania ofert na:

„ Zaopatrzenie laboratorium chemicznego Development w Warszawie w odczynniki chemiczne przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy”.

38_2020_Zapytanie

38_2020_Załączniki

38_2020_pytania i odpowiedzi