ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 23/2020 – NASH – Badanie in vivo aktywności terapeutycznej dwóch inhibitorów chitynaz i związku referencyjnego w mysim modelu NASH

W związku z planowanym ubieganiem się o dofinansowanie projektu pod tytułem:

⎯ „Opracowanie i rozwój nowej, efektywnej terapii niealkoholowego stłuszczeniowego zapalenia wątroby (ang. NASH), wykorzystującej drobnocząsteczkowy inhibitor enzymu chitotriozydazy 1 (CHIT1).”

w ramach konkursu 3/1.1.1/2020 – Szybka ścieżka dla Mazowsza, ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności

OncoArendi Therapeutics SA zaprasza do składania ofert na:

Badanie in vivo aktywności terapeutycznej dwóch inhibitorów chitynaz i związku referencyjnego, w indukowanym dietą mysim modelu niealkoholowego stłuszczeniowego zapalenia wątroby (NASH, ang. non-alcoholic steatohepatitis), przeprowadzone na zwierzętach z potwierdzoną chorobą (biopsja i analiza histopatologiczna).

23_2020_Zapytanie

23_2020_załączniki