ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 22/2020 – DUBs – Zakup oprogramowania ChemDraw & MestreNova – aktualizacja dokumentacji oraz przedłużenie terminu składania ofert do 24/04/2020/ Aktualizacja dokumentacji oraz publikacja pytań 17/04/2020

W związku z realizacją projektu:

⎯ DUBs: „POSZUKIWANIE I ROZWÓJ INHIBITORÓW DEUBIKWITYNAZ DO ZASTOSOWANIA W IMMUNOTERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ” (POIR.01.01.01-00-0615/19)

współfinansowanego ze środków UE, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności

OncoArendi Therapeutics SA zaprasza do składania ofert na:

Zakup oprogramowania ChemDraw i MestreNova.

22_2020_zapytanie

22_2020_załączniki

Zamawiający informuje, że dodane zostały wersje angielskie Zapytania oraz Załączników. Przedłużony został również termin na zadawanie pytań do 17/04/2020 oraz termin składania ofert do 24/04/2020.
Dodatkowo w polskiej wersji językowej Zapytania skorygowano drobne omyłki:
– wykreślono niepotrzebne sformułowania w punkcie IV.2 oraz w punkcie VI.2
– wydzielono z punktu IV.3 punkt IV.4
Zamawiający załącza skorygowany w dniu 03.04.2020 dokument Zapytania. Zmiany zostały zaznaczone kolorem czerwonym.

22_2020_zapytanie_aktualizacja 03.04.2020

22_2020_Request

22_2020_Appendencies

Zamawiający informuje, iż w związku ze specyfiką zamówienia postanowił w całości usunąć z Zapytania ofertowego punkt IX.3 w przedmiocie kar umownych.Zamawiający załącza skorygowany w dniu 17.04.2020 dokument Zapytania. Zmiany zostały zaznaczone kolorem czerwonym.

22_2020_zapytanie_aktualizacja 17.04.2020

22_2020_Request_17_04_2020

Termin składania ofert pozostaje bez zmian tj. do 24/04/2020

Dodatkowo Zamawiający załącza pytania i odpowiedzi, jakie wpłynęły w wyznaczonym terminie tj. do 17.04.2020 do godziny 15:00 w zakresie przedmiotu i formalnych zapisów Zapytania.

22_2020 Pytania do konkursu