ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 18/2021-DUBs – Sukcesywna dostawa materiałów zużywalnych do hodowli komórkowych – aktualizacja dokumentacji 30.03.2021 oraz publikacja pytania

W związku z realizacją projektu:

DUBs: „POSZUKIWANIE I ROZWÓJ INHIBITORÓW DEUBIKWITYNAZ DO ZASTOSOWANIA W IMMUNOTERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ” (POIR.01.01.01-00-0615/19)

współfinansowanego ze środków UE, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności

OncoArendi Therapeutics SA zaprasza do składania ofert na:

Sukcesywną dostawę materiałów zużywalnych do hodowli komórkowych, dostawa 3 (bądź mniej) x w tygodniu przez okres 9 miesięcy od daty podpisania umowy.

18_2021_DUBs_zapytanie

18_2021_DUBs_zalaczniki

W dniu 30.03.2021 Zamawiający dokonał aktualizacji Zapytania ofertowego w przedmiocie doprecyzowania opisu trzech pozycji ( poz.5,6,8)

Zamawiający załącza skorygowany w dniu 30.03.2021 dokument Zapytania oraz Załączniki. Zmiany zostały zaznaczone kolorem czerwonym.
Termin składania ofert zostaje wydłużony do 06/04/2021

18_2021_DUBs_zapytanie_aktualizacja_30_03_2021

18_2021_DUBs_zalaczniki_aktualizacja_30_03_2021

Zamawiający załącza również odpowiedź na pytanie jakie wpłynęło w wyznaczonym do zadawania pytań terminie tj. do 30/03/2021 g.13:00

18_2021 Pytanie i odpowiedź