ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 16/2022-YKL-40/DUBs – Zaopatrzenie laboratoriów w kolumny do HPLC, UPLC oraz GC – AKTUALIZACJA Z 06.07.2022 oraz AKTUALIZACJA Z 21.07.2022 i publikacja pytań

W związku z realizacją projektów:
⎯ YKL-40: „OPRACOWANIE KANDYDATA NA LEK „FIRST-IN-CLASS” W TERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ W OPARCIU O SUBSTANCJE CZYNNE BLOKUJĄCE YKL-40” (POIR.01.01.01-00-0552/16)
⎯ DUBs: „POSZUKIWANIE I ROZWÓJ INHIBITORÓW DEUBIKWITYNAZ DO ZASTOSOWANIA W IMMUNOTERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ” (POIR.01.01.01-00-0615/19)

współfinansowanych ze środków UE, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności

Molecure S.A. zaprasza do składania ofert na:

Zaopatrzenie laboratoriów analitycznego i DMPK w Warszawie oraz w Łodzi w kolumny do HPLC, UPLC oraz GC, dostawa 3 (bądź mniej) x w tygodniu przez okres 17 miesięcy od dnia obowiązywania umowy.

16_2022_Zapytanie

16_2022_Załączniki_1_2_3_4

W dniu 06.07.2022 Zamawiający dokonał aktualizacji przedmiotu zamówienia w Części 8 poprzez wykreślenie pozycji 2, 13 i 14. Zmiany zostały zaznaczone kolorem czerwonym. Termin składania ofert pozostaje bez zmian.

16_2022_Zapytanie_aktualizacja_06.07.2022

16_2022_Załączniki_1_2_3_4_aktualizacja_06.07.2022

W dniu 21.07.2022 Zamawiający dokonał aktualizacji przedmiotu zamówienia w Częściach: 2, 6 (poz. 1, 7), 8 (poz. 1, 12) i 12 poprzez dodanie możliwości zaoferowania produktów równoważnych ze wskazaniem warunków dotyczących dopuszczenia zamienników. Zmianie uległa również wysokość kar umownych wskazana w punkcie IX.4 lit. B) Zapytania poprzez zmniejszenie kary z 15% na 10% za odstąpienie lub wypowiedzenie umowy. Zmiany w Zapytaniu oraz Załączniku nr 1 zostały zaznaczone kolorem żółtym. Termin składania ofert został przedłużony do 01.08.2022 do godz. 23:59. Zamawiający zamieszcza również pytania, które pojawiły się do wyznaczonego terminu na składanie pytań wraz z odpowiedziami.

16_2022_Zapytanie_aktualizacja_21.07.2022

16_2022_Załączniki_1_2_3_4_aktualizacja_21.07.2022

16_2022_Pytania i odpowiedzi