ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH NR 51/2019 – usługi rzecznika patentowego – poprawa pomyłki pisarskiej

POPRAWA OMYŁKI PISARSKIEJ DOT. ZAKRESU USŁUG – TABELA PKT. 14

 

W związku z ubieganiem się o dofinansowanie projektów:

  • UZYSKANIE OCHRONY MIĘDZYNARODOWEJ DLA INHIBITORÓW YKL-40 DO ZASTOSOWANIA W TERAPII NOWOTWORÓW I CHORÓB O PODŁOŻU ZAPALNYM (POIR.02.03.04-14-0014/19),
  • UZYSKANIE OCHRONY MIĘDZYNARODOWEJ DLA ZWIĄZKÓW DROBNOCZĄSTECZKOWYCH, STANOWIĄCYCH INNOWACYJNE TERAPIE CHORÓB O PODŁOŻU ZAPALNYM I WŁÓKNIENIOWYM (POIR.02.03.04-14-0009/19),
  • UZYSKANIE OCHRONY MIĘDZYNARODOWEJ DLA NOWEJ METODY SYNTEZY ZWIĄZKU OATD-01, W TERAPII CHORÓB ZAPALNYCH I WŁÓKNIENIOWYCH (POIR.02.03.04-14-0007/19).

w ramach naboru w konkursie POIR oś priorytetowa 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw poddziałanie 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej.

Oncoarendi Therapeutics SA zaprasz do składani ofert na:

Usługę polegającą na przygotowaniu treści zgłoszenia patentowego i procedowaniu przed właściwymi organami oraz dokonaniu stosownych tłumaczeń na języki urzędowe poszczególnych państw

51_2019_Zapytanie

51_2019_załączniki

51_2019_załączniki_2

51_2019_Zapytanie_2