Unieważnienie postępowania nr 19/2021-ARG

Przedmiot zamówienia: Zorganizowanie i kompleksowe przeprowadzenie badania klinicznego pierwszej fazy typu ‘First in Human’ dla związku OATD-02.

Uzasadnienie unieważnia postępowania:
W prowadzonym postępowaniu wpłynęły 4 oferty, z czego 2 oferty podlegają odrzuceniu z uwagi na złożenie ofert niezgodnych z przedmiotem zamówienia, 1 oferent wycofał się z postępowania, natomiast oferta 1 wykonawcy została odrzucona z uwagi na nie spełnienie warunków udziału. Ponadto Zamawiający unieważnia postępowanie ze względu na konieczność zmiany zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia oraz warunków udziału, jak również sposobu potwierdzenia ich spełnienia przez Wykonawców. W tym miejscu Zamawiający wskazuje, iż w nowym postępowaniu zamierza zmienić m.in. warunek udziału w postępowaniu polegający na „realizacji badań klinicznych”, w celu zmiany go na „zakończenie badań klinicznych”. Powyższe bierze się z faktu, iż w doktrynie zaznacza się, że zamawiający ma obowiązek wymagania od oferentów wykazania się doświadczeniem: „jako pewną umiejętnością zdobytą i ugruntowaną w trakcie praktyki (nabyciem wprawy)”, zatem za niewystarczające należy uznać doświadczenie, które Wykonawca dopiero zdobywa (jest w trakcie realizacji badań klinicznych).