OncoArendi i Galapagos nawiązują wyłączną współpracę w zakresie zastosowania inhibitorów chitynaz w chorobach włóknieniowych

Mechelen, Belgia i Warszawa, Polska, 5 listopada 2020, 22:15 CET – Galapagos NV (Euronext i NASDAQ: GLPG) i OncoArendi Therapeutics SA (GPW: OAT) poinformowały o podpisaniu umowy o wyłącznej współpracy i licencji na globalny rozwój i komercjalizację OATD-01 (cząsteczki rozwijanej przez OncoArendi). OATD-01 jest inhibitorem chitotriozydazy i kwaśnej chitynazy ssaczej (CHIT1/AMCase), gotowym do rozpoczęcia fazy 2,  w leczeniu idiopatycznego włóknienia płuc (IPF) i innych chorób z elementem włóknienia.

 

Mechelen, Belgia i Warszawa, Polska, 5 listopada 2020, 22:15 CET – Galapagos NV (Euronext i NASDAQ: GLPG) i OncoArendi Therapeutics SA (GPW: OAT) poinformowały o podpisaniu umowy o wyłącznej współpracy i licencji na globalny rozwój i komercjalizację OATD-01 (cząsteczki rozwijanej przez OncoArendi). OATD-01 jest inhibitorem chitotriozydazy i kwaśnej chitynazy ssaczej (CHIT1/AMCase), gotowym do rozpoczęcia fazy 2,  w leczeniu idiopatycznego włóknienia płuc (IPF) i innych chorób z elementem włóknienia.

Choroby śródmiąższowe płuc, takie jak IPF (ang. idiopathic pulmonary fibrosis), wiążą się ze zwiększoną aktywnością chitynaz, co silnie koreluje ze stopniem zaawansowania choroby, jej postępem i rokowaniem. Chitynazy (głównie CHIT1) są zaangażowane w aktywację makrofagów. Zahamowanie aktywności chitynaz przekłada się na potencjalną korzyść terapeutyczną, co wykazano w szeregu modeli przedklinicznych chorób płuc. OATD-01 wykazał silną aktywność przeciw-włóknieniową w porównaniu do stosowanych farmakoterapii w wielu modelach zwierzęcych.

OncoArendi opracowała grupę pierwszych w swojej klasie podwójnych inhibitorów CHIT1 i AMCase, z których OATD-01 jest najbardziej zaawansowanym związkiem. OATD-01 jest nowym, drobnocząsteczkowym inhibitorem CHIT1 i AMCase, działającym na kluczową ścieżkę sygnałową w procesie przebudowy tkanek. Obok przekonujących danych translacyjnych, wykazano jego korzystny profil w badaniach na zwierzętach przy oczekiwanych dawkach terapeutycznych i pomyślnie ukończono fazę 1. badań klinicznych na zdrowych ochotnikach. Galapagos dąży do wprowadzenia OATD-01 do fazy 2. badania klinicznego w leczeniu IPF i ewentualnie innych chorób z elementem włóknienia.

Walid Abi-Saab, Dyrektor Medyczny Galapagos oznajmił: „Galapagos z wielkim entuzjazmem przejmuje OATD-01 i wiąże duże nadzieje z uzyskaniem dostępu do innowacyjnego pipeline’u OncoArendi w zakresie nowych inhibitorów chitynaz, które jeszcze bardziej wzmocnią i uzupełnią nasze dotychczasowe portfolio projektów związanych z chorobami włóknieniowymi. Włączenie OATD-01 do naszego portfolio pozwala nam dążyć do dokonania przełomu w leczeniu chorób włóknieniowych i nadal pokazuje nasze zaangażowanie w przesuwanie granic w walce z wyniszczającą i śmiertelną chorobą jaką jest IPF.”

„Zbieżne dane z dziedziny biologii człowieka i dane przedkliniczne wskazują, że chitynazy są bardzo ważnym celem terapeutycznym w przypadku szeregu chorób zapalnych i włóknieniowych. Ta unikalna dziedzina biologii chorób umożliwia rozwój nowych terapii i wybór grup pacjentów w oparciu o wiarygodne biomarkery choroby. OncoArendi bardzo chętnie korzysta z bogatego doświadczenia naukowego i klinicznego Galapagos i niecierpliwie czeka na rozpoczęcie tej długoterminowej, strategicznej współpracy umożliwiającej maksymalizację potencjału chitynaz i białek chitynazopodobnych w leczeniu ciężkich chorób związanych z włóknieniem narządów” – stwierdził Marcin Szumowski, Prezes OncoArendi.

W zamian za globalne prawa w zakresie badań, rozwoju i komercjalizacji, OncoArendi otrzyma płatność początkową (ang. up-front) w wysokości 25 mln euro i prawa do kamieni milowych: kolejnych faz rozwoju klinicznego, fazy dopuszczenia leku do obrotu i fazy komercjalizacji i sprzedaży leku, o łącznej potencjalnej wartości transakcji wynoszącej 320 mln euro. Ponadto OncoArendi jest również uprawnione, do otrzymania tantiem w wysokości narastającej progowo do niskich dwucyfrowych procentów wartości przychodów netto z globalnej sprzedaży nowego leku.

Dodatkowo, zgodnie z warunkami umowy, Galapagos zapłaci OncoArendi 2 mln euro za prawo pierwszeństwa w negocjacjach dotyczących wszystkich innych związków rozwijanych w ramach platformy chitynazowej. OncoArendi pozostaje odpowiedzialna za całą działalność badawczą do momentu wyboru kandydata do badań przedklinicznych, po czym Galapagos ma prawo rozpocząć negocjacje w celu uzyskania praw do dalszego rozwoju i komercjalizacji wybranych cząsteczek. Każda taka transakcja będzie podlegała odrębnemu pakietowi płatności.

O Galapagos

Galapagos (Euronext i NASDAQ: GLPG) odkrywa i opracowuje leki drobnocząsteczkowe o nowych mechanizmach działania – kilka z nich potwierdziło obiecujące wyniki u pacjentów i jest obecnie na zaawansowanym stadium rozwoju w kierunku leczenia wielu chorób. Projekty rozwojowe Galapagos obejmują odkrywanie substancji o potencjalnym działaniu terapeutycznym aż do fazy 3. badań klinicznych w schorzeniach zapalnych, włóknieniu narządów i innych wskazaniach. Ambicją Galapagos jest zdobycie pozycji wiodącej światowej firmy biofarmaceutycznej, skoncentrowanej na odkrywaniu, rozwoju i komercjalizacji innowacyjnych leków. Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej: www.glpg.com.

O OncoArendi:

OncoArendi Therapeutics SA (WSE:OAT) jest polską, innowacyjną firmą biotechnologiczną, specjalizującą się w badaniach, rozwoju i komercjalizacji innowacyjnych leków drobnocząsteczkowych stosowanych w leczeniu chorób układu oddechowego i nowotworów. Naukowcy z OncoArendi badają rolę chitynaz i białek chitynopodobnych, które dają wiele możliwości postępowania terapeutycznego. OncoArendi posiada obecnie platformę odrębnych związków drobnocząsteczkowych skierowanych na tę klasę białek, które mogą mieć potencjalne zastosowanie w różnych chorobach zapalnych i włóknieniu narządów, o dużej, niezaspokojonej potrzebie medycznej. OncoArendi skupia się również na rozwoju drobnocząsteczkowych immunomodulatorów oddziałujących na kluczowy enzym uczestniczący w metabolizmie aminokwasów, który pozwala komórkom nowotworowym hamować odporność przeciwnowotworową i unikać odpowiedzi immunologicznej organizmu. Model biznesowy OncoArendi Therapeutics opiera się na odkrywaniu i rozwijaniu związków pierwszych lub najlepszych w swojej klasie, a następnie licencjonowania ich większym firmom farmaceutycznym i biotechnologicznym. Spółka jest notowana na głównym rynku GPW od kwietnia 2018 roku. Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej: www.oncoarendi.com.

Osoby kontaktowe w Galapagos

Inwestorzy:

Elizabeth Goodwin

VP Investor Relations

+1 781 460 1784

Sofie Van Gijsel

Senior Director Investor Relations

+32 485 19 14 15

ir@glpg.com

 

 

Media:

Carmen Vroonen

Global Head of Communications & Public Affairs

+32 473 824 874

Anna Gibbins

Senior Director Therapeutic Areas Communications

+44 7717 801900

communications@glpg.com

 

Osoby kontaktowe w OncoArendi

Inwestorzy:

Nicolas Beuzen

Dyrektor Rozwoju Biznesu

+48 786 811 090

n.beuzen@oncoarendi.com

 

Media:

Marta Borkowska

Dyrektor ds. Operacyjnych i Komunikacji

+48 728 728 143

m.borkowska@oncoarendi.com

 

Oświadczenia odnoszące się do przyszłości

Niniejszy komunikat prasowy zawiera oświadczenia odnoszące się do przyszłości w rozumieniu przepisów powszechnie obowiązujących, a w szczególności ustawy z 1995 roku o reformie postępowania sądowego w zakresie papierów wartościowych, z późniejszymi zmianami, które są obarczone ryzykiem, niepewnością i innymi czynnikami mogącymi spowodować, że rzeczywiste wyniki będą w znacznym stopniu odbiegać od tych, o których mowa w oświadczeniach odnoszących się do przyszłości i w związku z tym czytelnik nie powinien na nich nadmiernie polegać. Wymienione czynniki ryzyka, niepewności i inne czynniki obejmują między innymi ryzyko, że trwające i przyszłe badania kliniczne z wykorzystaniem OATD-01 mogą nie zostać ukończone w obecnie przewidzianym terminie lub w ogóle, nieodłączną niepewność związaną z rozwojem substancji konkurencyjnych, badaniami klinicznymi i działaniami związanymi z rozwojem produktu oraz wymogami prawnymi w zakresie zatwierdzania (w tym, że dane z trwających i planowanych programów badań klinicznych mogą nie ułatwiać rejestracji lub dalszego rozwoju OATD‑01 ze względu na bezpieczeństwo, skuteczność lub inne przyczyny), a szacunki Galapagos dotyczące jego zdolności do wprowadzenia OATD-01 do fazy 2. badań klinicznych w leczeniu IPF i ewentualnie innych chorób zwłóknieniowych i zapalnych, mogą być nieprawidłowe, jak również ryzyko i niepewność ustalone w sprawozdaniu rocznym Galapagos na formularzu 20-F za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku oraz w kolejnych zgłoszeniach do SEC. Wszystkie stwierdzenia inne niż oświadczenia dotyczące faktów historycznych są oświadczeniami, które mogą być uznane za stwierdzenia odnoszące się do przyszłości. Oświadczenia odnoszące się do przyszłości zawarte w niniejszym dokumencie wydano na podstawie bieżących przewidywań i przekonań kierownictw i są aktualne wyłącznie w dniu ich opublikowania, a Galapagos oraz OncoArendi nie zobowiązują się do aktualizacji ani publicznego ujawniania jakichkolwiek korekt oświadczeń odnoszących się do przyszłości w celu odzwierciedlenia nowych informacji lub późniejszych wydarzeń, okoliczności lub zmian w przewidywaniach.