Ogłoszenie wyników postępowania NR 90/2019–YKL-40/DUBs

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne zaopatrzenie laboratorium chemicznego Discovery w Warszawie w Azot 5.0 wraz z dzierżawą butli przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy.
Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawił:

KAMINO Sp. z o.o. Sp. K., ul. Żywiecka 21A, 02-495 Warszawa,całkowita wartość zamówienia netto: 2 692,00 zł

Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej oferty powyższemu oferentowi.