Ogłoszenie wyników postępowania nr 9/2022 – DUBs

Przedmiot zamówienia: Sukcesywna dostawa kitów do izolacji RNA i oczyszczania DNA, dostawa 3 (bądź mniej) x w tygodniu przez okres 7 miesięcy od daty obowiązywania umowy.

Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawiła firma:

Qiagen Polska Sp. z o.o.
ul. Powstańców Śląskich 95,
53-332 Wrocław

Całkowita wartość netto zamówienia: 58 266,00 PLN

Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej oferty powyższemu oferentowi.