Ogłoszenie wyników postępowania Nr 9/2018 – ARG

Przedmiot zamówienia: Realizacja programu badań przedklinicznych dla inhibitora Arginazy, związku OATD-02, rozwijanego jako innowacyjny lek w terapii chorób onkologicznych
Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawiła firma:

Charles River Laboratories France
Safety Assessment
329 imppasse du Domaine Rozier
Les Oncins
69210 St GERMAIN NUELLES
Francja
Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonych ofert powyższej firmie.