Ogłoszenie wyników postępowania NR 86/2019–IPF/YKL40/ARG

Przedmiot zamówienia: Sukcesywna dostawa etykiet oraz kalek do znakowania probówek przez okres 24 miesięcy od daty podpisania umowy.

Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawił:

Adva-Tech Anna Klarzyńska
ul. Kosmowskiej 7, 03-749 Warszawa
całkowita wartość zamówienia: 37 738,01 zł netto

Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej oferty powyższemu oferentowi.