Ogłoszenie wyników postępowania NR 83/2019–IPF/YKL-40/ARG/SARCO

Przedmiot zamówienia:Sukcesywna dostawa zestawów ELISA do detekcji mysich i ludzkich białek (z samodzielnym opłaszczaniem płytek) przez okres 24 miesięcy od daty podpisania umowy.

Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawił:

Life Technologies Polska Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa
całkowita wartość zamówienia: 23 934,96 zł netto

Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej oferty powyższemu oferentowi.