Ogłoszenie wyników postępowania NR 82/2019–IPF/NASH

Przedmiot zamówienia: Sukcesywna dostawa związku Elafibranor (GFT505) przez okres 24 miesięcy od daty podpisania umowy.

Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawił:

BIOLIM Paulina Lemańczyk, ul. Abrahama 68/4, 81-393 Gdynia,
całkowita wartość zamówienia: 37 950,00 zł netto

Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej oferty powyższemu oferentowi.