Ogłoszenie wyników postępowania NR 80/2019-IPF/YKL-40/ARG/SARCO/NASH/KARDIO/DUBs

Przedmiot zamówienia: Sukcesywna dostawa pipet automatycznych 1-kanałowych, wielokanałowych elektronicznych i automatycznych oraz pipetorów przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy.
Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawił:
Część 1: Eppendorf Poland Sp. z o.o., Aleje Jerozolimskie 212, 02-486 Warszawa, całkowita wartość zamówienia netto: 33 347,50 zł
Część 2: Eppendorf Poland Sp. z o.o., Aleje Jerozolimskie 212, 02-486 Warszawa, całkowita wartość zamówienia netto: 23 349,60 zł
Część 3: Unieważniona (Zamawiający wskazał w Części III numer katalogowy, który niewłaściwie określał specyfikę produktu).

Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej oferty powyższemu oferentowi.