Ogłoszenie wyników postępowania nr 8/2019 – ARG

Przedmiot zamówienia: Analiza ilościowa nowych związków drobnocząsteczkowych, potencjalnych leków, w płynach fizjologicznych i kale przy wykorzystaniu technik spektrometrii mas
Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawiła firma:

Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk
Ul. Pawińskiego 5a, 02-106 Warszawa
Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonych ofert powyższej firmie.