Ogłoszenie wyników postępowania NR 78/2019- IPF/YKL-40/ARG

Przedmiot zamówienia: : Sukcesywna dostawa przeciwciała monoklonalnego Mouse FoxP3 Ab przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawiła firma:

Life Technologies Polska Sp. z o.o. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej oferty powyższemu oferentowi.