Ogłoszenie wyników postępowania nr 74/2018 – IBD/IPF/YKL-40

Przedmiot zamówienia: Sukcesywna dostawa testów ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) służących do detekcji różnych mysich lub/i ludzkich białek w surowicy, osoczu lub mediach komórkowych przez okres 24 miesięcy od podpisania umowy
Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawiła firma:

Bio-Techne sp. z o.o.
Aleje Jerozolimskie 56C
00-803 Warszawa
Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonych ofert powyższej firmie.