Ogłoszenie wyników postępowania Nr 73/2018 – ARG

Przedmiot zamówienia: Przygotowanie planu rozwoju leku (DDP) dla związku OATD-02 oraz streszczenia protokołu badania klinicznego 1 fazy do oceny preparatu OATD-02 w monoterapii oraz w terapii skojarzonej z molekularnymi terapiami celowanymi, u pacjentów z zaawansowanymi / przerzutowymi guzami litymi.

Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawiła firma:

Specialized Medical Services-oncology BV (SMS-oncology)
Walaardt Sacréstraat 401-403
1117 BM Schiphol
Holandia
Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonych ofert powyższej firmie.