Ogłoszenie wyników postępowania NR 70/2019-IPF/YKL-40/ARG

Przedmiot zamówienia: Odczynniki do hodowli komórkowych oraz ludzkie komórki nabłonka oskrzeli pobrane od zdrowego dawcy, ludzkie komórki nabłonka oskrzeli pobrane od dawcy z astmą, ludzkie komórki śródbłonka żyły pępowinowej od kilku dawców – sukcesywna dostawa przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawiła firma:

Celllab Krzysztof Grabowski
ul. Jagielska 29A
02-886 Warszawa

Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej oferty powyższemu oferentowi.