Ogłoszenie wyników postępowania Nr 70/2018 – IBD/IPF

Przedmiot zamówienia: sukcesywna dostawa Testu ELISA wykrywającego ludzkie białko CHIT1, produkt typu Circulex nr kat. CY-8074 lub produkt równoważny

Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawiła firma:

Biomedica Poland Sp. z o.o.
ul. Raszyńska 13
05-500 Piaseczno
Polska

Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonych ofert powyższej firmie.