Ogłoszenie wyników postępowania nr 7/2021-DUBs

Przedmiot zamówienia: Sukcesywna dostawa kitów do izolacji DNA I RNA, dostawa 3 (bądź mniej) x w tygodniu przez okres 10 miesięcy od daty podpisania umowy.

Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawiła firma:

QIAGEN Polska Sp. z o.o.
ul. Powstańców Śląskich 95,
53-332 Wrocław

Całkowita wartość netto zamówienia: 59 708,28 zł

Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej oferty powyższemu oferentowi.