Ogłoszenie wyników postępowania nr 7/2019 – IBD/IPF/YKL-40/ARG

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne zaopatrzenie laboratorium biologicznego w Warszawie, w materiały zużywalne do hodowli komórkowych i produkcji białek rekombinowanych na okres 24 miesięcy od dnia podpisania umowy.
Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepsze oferty spełniające wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawiły firmy:

DIAG-MED. Grażyna Konecka – część 1
Hurt-Chem – część 2

Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonych oferty powyższym firmom.