Ogłoszenie wyników postępowania Nr 69/2018 – IPF/YKL-40/ARG

Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepsze oferty spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert dostawę kolumn analitycznych, preparatywnych, chiralnych do wysokosprawnych chromatografów cieczowych (HPLC) dla Laboratorium Chemicznego w Łodzi i Warszawie” przedstawiły firmy:

Część 1 – Polygen Sp. z o.o.
Część 2 – Genore chromatografia
Części 3, 5, 8 – Bujno Chemicals Marcin Synak
Część 4 – VWR International Sp. z o.o.
Część 6 – SHIM-POL A.M. BORZYMOWSKI
Część 7 – Anchem Sp. z o.o. Sp. k.