Ogłoszenie wyników postępowania nr 68/2020-DUBs

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne zaopatrzenie laboratorium biologicznego w Warszawie, w szkło laboratoryjne oraz jednorazowe plastiki do badań in vitro, dostawa 3 (bądź mniej) razy w tygodniu przez okres 18 miesięcy od daty podpisania umowy.

Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawiła firma:

Polgen Sp. z o.o., Sp. k.
ul. Puszkina 80
92-516 Łódź

Całkowita wartość netto zamówienia: 503 049,17 zł.

Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej oferty powyższemu oferentowi.